Slogan: Powiat Drawski - morze pięknych jezior

POŻYCZKI JEREMIE DLA FIRM już od 1,0%

5 czerwiec 2013, Zamieścił: A H

Drawskie Powiatowe Centrum Wspierania Przedsiębiorczości informuje, iż Fundusz Pożyczkowy Koszalińskiej  Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. oferuje w ramach Inicjatywy JEREMIE preferencyjne pożyczki dla przedsiębiorców.

Pożyczki skierowane są do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw posiadających siedzibę lub prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Oprocentowanie roczne już od 1,0 %

Pożyczka może być udzielona na:

  1. Finansowanie inwestycji polegających m.in. na zakupie, budowie lub modernizacji obiektów produkcyjnych, usługowych, handlowych.
  2. Tworzenie nowych miejsc pracy.
  3. Wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych.
  4. Zakup wyposażenia w maszyny, urządzenia, aparaty w tym także zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia.
  5. Inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju MŚP.

Wsparcie otrzymane w ramach funduszu pożyczkowego JEREMIE nie może być przeznaczone na:

  1. Pokrywanie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.
  2. Finansowanie celów konsumpcyjnych.
  3. Spłatę pożyczek i kredytów.
  4. Spłatę zobowiązań publiczno-prawnych.

Pożyczki oferowane są  na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis, o preferencyjnym oprocentowaniu WIBOR1M - 2pp.
Wkład własny przedsiębiorstwa wynosi minimum 20% wartości pożyczki.
Pożyczki udzielane ze środków Funduszu Pożyczkowego KARR S.A. stanowią pomoc de minimis.

Pra­wi­dłowo wypeł­nione (kom­pu­te­rowo) doku­menty pro­simy skła­dać oso­bi­ście pod adresem:

 Kosza­liń­ska Agen­cja Roz­woju Regio­nal­nego S.A.
ul. Prze­my­słowa 8
pokój 4-5, pię­tro I
ponie­dzia­łek - pią­tek godz. 8:00 - 15:00
tel. 94 347-51-75, 94 347-51-74

 Osoby odpowiedzialne za przyjmowanie wniosków: 

Krzysztof Dworakowski - Specjalista ds. sprzedaży - tel. 94 47-51-90

Joanna Minkiewicz - Specjalista ds. sprzedaży i promocji - tel. 94 347-51-75 

Dokumenty regulujące zasady udzielania pożyczek znajdują się na stronie www: http://karrsa.pl/projekty/fundusz-pozyczkowy-jeremie/Site options