Nieodpłatna Pomoc Prawna Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA /NIEODPŁATNE PORADNICTWO PRAWNE/NIEODPŁATNA MEDIACJA

 

Rejestracja na porady

Pod numerem telefonu  94 36 30 778 (w godzinach pracy urzędu: poniedziałek, wtorek, środa od godz. 7.00 do 15.00, czwartek od godz. 7.00 do 16.00, piątek od godz. 7.00 do 14.00) lub m.katuszonek@powiatdrawski.pl lub bezpośrednio w pokoju nr 216 (II piętro) w Starostwie Powiatowym Pl. E. Orzeszkowej 3 w Drawsku Pomorskim.

Za pomocą strony internetowej https://np.ms.gov.pl/zachodniopomorskie/drawski  

Dyżury specjalistyczne w punktach w całej Polsce

Jeżeli potrzebujesz porady specjalisty z jednej ze wskazanych na liście dziedzin, możesz zarejestrować się na wybrany dyżur specjalistyczny - niezależnie od swojego miejsca zamieszkania.

Jeżeli nie możesz skorzystać z porady stacjonarnie – umów się na wizytę zdalną (czyli przy użyciu środków porozumiewania się na odległość takich jak telefon lub komunikator internetowy). 

 

Lista wspomnianych dziedzin i punktów link: https://www.gov.pl/web/nieodplatna-pomoc/dyzury-specjalistyczne

Kobiecie w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością. Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. 

Porady dla osób niepełnosprawnych

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Osobom, o których mowa powyżej, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, również przez zorganizowanie wizyty w miejscu zamieszkania tych osób lub w miejscu wyposażonym w urządzenie ułatwiające porozumiewanie się z osobami doświadczającymi trudności w komunikowaniu się, lub w miejscu, w którym zapewnia się możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego, lub w innym miejscu dostosowanym do potrzeb tych osób.

Osoby, które zgłoszą uzasadnioną potrzebę komunikacji za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego składają Staroście Drawskiemu, w formie papierowej lub elektronicznej, oświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, wraz ze wskazaniem okoliczności to uzasadniających oraz dostępnych tej osobie środków porozumiewania się na odległość.

Link : Oświadczenie osoby uprawnionej

Zapisy za pomocą aplikacji Fundacji Togatus Pro Bono pt. PORADY PRAWNE ON-LINE 
 Link https://fundacja.togatus.pl/porada_online/   

Zgłoszenie potrzeby wizyty, która ma odbyć się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość lub poza punktem należy zgłosić w wersji:  

 • papierowej na adres: 
  Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim

  Wydział Organizacyjny
  Pl. E. Orzeszkowej 3
  78-500 Drawsko Pomorskie 

Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadcząca nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, po otrzymaniu od Starosty Drawskiego drogą elektroniczną informacji o złożeniu przez osobę uprawnioną oświadczenia oraz danych kontaktowych tej osoby, porozumiewa się z nią w umówionym terminie.

Wyżej wymienione osoby  mogą przekazać opinię (Link: Karta B ) o udzielonej im pomocy listownie na adres:

Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim
Wydział Organizacyjny
Pl. E. Orzeszkowej 3
78-500 Drawsko Pomorskie 

lub, pod numerem telefonu 94 36 30 778  

Pracownik starostwa powiatowego odbierający opinię o udzielonej pomocy w formie telefonicznej przedstawia osobie uprawnionej treść pytań zawartych w części B karty pomocy i możliwych do zaznaczenia odpowiedzi, a także zaznacza wybrane przez osobę uprawnioną odpowiedzi.

Porady co, do zasady, udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie nieodpłatnych porad prawnych, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji.

 

Harmonogram działania Punktu nieodpłatnej pomocy prawnej (NPP), w tym nieodpłatnej mediacji (NM)  w Drawsku Pomorskim  przy ulicy Plac Elizy Orzeszkowej 3 (Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim, pokój nr 204). Dostosowanie punktu do potrzeb osób niepełnosprawnych (parking z  miejscami dla osób niepełnosprawnych, winda, dostosowana toaleta). 

 

Poniedziałek

godz. 730 -1130 

         

adwokat

Nieodpłatna pomoc prawna 

Wtorek

godz. 730 -  1130     

radca prawny/mediator 

Nieodpłatna pomoc prawna w tym nieodpłatna mediacja 

Środa

godz. 800  - 1200 

radca prawny

Nieodpłatna pomoc prawna

Czwartek

godz. 800  - 1200    

adwokat/mediator 

Nieodpłatna pomoc prawna w tym nieodpłatna mediacja

Piątek 

godz. 730  -  1130 

godz. 8.00 -12.00

godz. 8.30 -12.30

dyżury w piątki są podzielone na radców prawnych i adwokatów - załącznik nr 1 

Nieodpłatna pomoc prawna

 

 

Harmonogram działania Punktu nieodpłatnej pomocy prawnej (NPP) oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (NPO), w tym nieodpłatnej mediacji (NM) w Czaplinku przy ulicy Wałeckiej 57 (Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego) –  organizacja pozarządowa – Fundacja TOGATUS PRO BONO z Olsztyna. Dostosowanie punktu do potrzeb osób niepełnosprawnych (podjazd, dostosowana toaleta)

Poniedziałek

godz.   1400 -  1800      

radca prawny  

Nieodpłatna pomoc prawna 

Wtorek

godz.   1200 -  1600      

radca prawny/mediator

Nieodpłatna pomoc prawna w tym nieodpłatna mediacja

Środa

godz.  1400  -  1800       

radca prawny 

Nieodpłatna pomoc prawna

Czwartek

godz.   1400  1800         

radca prawny

radca prawny/mediator   

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w tym nieodpłatna mediacja

Piątek 

godz.   800  -  1200       

radca prawny

Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna Mediacja świadczona będzie w zależności od potrzeb,  w terminach ustalonych z mediatorem. 

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego są nieczynne w soboty, niedziele i święta.

Godziny dyżurów mogą ulec zmianie, wówczas  informacja będzie podana na stronie www.bip.powiatdrawski.pl  w zakładce Nieodpłatna Pomoc Prawna – Przyjęcia interesantów.

Ikona docx Załącznik nr 1.docx, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [ 15,94 kB ]  

- dyżury w piątki 2024 r. są podzielone na radców i adwokatów w następujący sposób:     

Po udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego prawnik przekazuje osobie uprawnionej Część B karty pomocy, celem wyrażenia opinii o udzielonej pomocy.

Wypełnienie Części B karty pomocy, obejmującej opinię osoby uprawnionej, jest dobrowolne. Osoba uprawniona może przekazać część B karty pomocy poprzez wypełnienie ankiety w miejscu świadczenia pomocy lub przekazać drogą elektroniczną na adres m.katuszonek@powiatdrawski.pl . Wypełnioną część B karty pomocy można umieścić w urnie znajdującej się w lokalu Punktu w miejscu przeznaczonym dla osób oczekujących na udzielenie pomocy. Osoba udzielająca pomocy nie ma dostępu do zawartości urny.

Kto może korzystać z Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, Nieodpłatnego Poradnictwa Prawnego, Nieodpłatnej Mediacji  

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Nieodpłatna pomoc prawna skierowana do osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą jest pomocą de minimis, a zatem podlega regulacjom przewidzianym w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 708 ). Podmiot ubiegający się o pomoc – przed udzieleniem pomocy – przedstawia:

1) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis i zaświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych,

albo:

- oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie,

- oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie (wzór oświadczeń stanowi załącznik nr 1);

Ikona docxZałącznik nr 1- wzór oświadczenia beneficjenta, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [746.71 KB]

2) informacje niezbędne do udzielenia pomocy, określone  w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. 2010 Nr 53, poz. 311),  dotyczące w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis. Jeżeli podmiot ubiegający się o pomoc dokonuje zapisu przez system teleinformatyczny nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, przed uzyskaniem pomocy składa zaświadczenia, oświadczenia i informacje za pomocą systemu. Po udzieleniu pomocy podmiot udzielający pomocy powinien wydać beneficjentowi pomocy zaświadczenie (według wzoru – załącznik nr 2) stwierdzające, że udzielona pomoc publiczna jest pomocą de minimis.

Ikona docxZałącznik nr 2 – wzór zaświadczenia dla beneficjenta o udzielonej pomocy , plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [832.61 KB]

Nieodpłatna Pomoc Prawna obejmuje:
• poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym,
• wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,
• przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym,
• sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań,

Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie obejmuje:
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje rozpoznanie problemu i udzielenie porady dostosowanej do indywidualnej sytuacji osoby korzystającej z porady. Osoba korzystająca jest informowana o przysługujących jej prawach oraz spoczywających na niej obowiązkach. W razie potrzeby, podczas porady może być sporządzony wspólnie z osobą zainteresowaną plan wyjścia z trudnej sytuacji oraz udzielona pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje różnorodne dziedziny, w tym między innymi kwestie zadłużeń, sprawy mieszkaniowe oraz problemy z zakresu ubezpieczeń społecznych.

Nieodpłatna Mediacja:
Mediacja jest metodą rozwiązywania konfliktów, w której uczestnicy poszukują najlepszych dla siebie rozwiązań. Osoba prowadząca mediację wspiera strony w znalezieniu przez nie satysfakcjonującego porozumienia. Mediacja jest dobrowolna i poufna.
Mediacje prowadzi mediator, czyli osoba profesjonalnie przygotowana do rozwiązywania sporów, która jest niezależna, bezstronna wobec uczestników i neutralna wobec przedmiotu sporu.
Nieodpłatna mediacja może być prowadzona w sprawach małżeńskich, rodzinnych, sąsiedzkich, konsumenckich i w innych kwestiach spornych, w tym również w sprawach toczących się już na drodze sądowej, o ile sąd nie skierował jeszcze sprawy do mediacji sądowej.

Usługa może obejmować również:
• rozmowę informacyjną o możliwościach wykorzystania polubownych metod rozwiązywania sporów.
• przygotowanie projektu umowy o mediacje lub wniosku o mediacje, który osoba inicjująca mediację wystosuje do drugiej strony sporu.
Uprawniona do zainicjowania takiej darmowej mediacji jest każda osoba, której nie stać na odpłatną pomoc prawną i która złoży stosowne oświadczenie w tej sprawie. Druga strona sporu, zapraszana do mediacji przez osobę uprawnioną, nie musi spełniać tych warunków.
Mediacja co do zasady jest świadczona podczas osobistej wizyty we wszystkich punktach nieodpłatnych porad prawnych i w punkcie nieodpłatnych porad obywatelskich.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W ZAKRESIE OŚWIADCZEŃ 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r.  w sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z  przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119/1) –  dalej RODO − informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest: Starosta Drawski, Starostwo Powiatowe z siedzibą w Drawsku Pomorskim, Adres: Plac Elizy Orzeszkowej 3, 78-500 Drawsko Pomorskie, tel. 94 363 34 64, e-mail: powiatdrawski@powiatdrawski.pl.

 2. Z Inspektorem ochrony danych w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim skontaktować się można poprzez: tel. 94 363 01 87, e-mail: iod@powiatdrawski.pl

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z art. 6 ust. 1 lit. c) zgodnie z RODO w celu wykonywania zadań związanych z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. 

 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora wyznaczone do wykonywania zadań związanych z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zadania, o które Pani/Pan wnosi do urzędu oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania.

 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznam iż przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie równoznaczne z brakiem możliwości udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej.

 9. Podane dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będzie wobec nich profilowania. 

 10. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym lub umyślnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W SYSTEMIE TELEINFORMATYCZNYM DO OBSŁUGI NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ, NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO ORAZ EDUKACJI PRAWNEJ

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister Sprawiedliwości z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie 11, kod pocztowy 00-950, a także właściwe starostwa powiatowe oraz wojewodowie – w zakresie ich zadań realizowanych na podstawie obowiązujących przepisów. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać w celu realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, a także zadań starostw powiatowych, wojewodów i Ministerstwa Sprawiedliwości  wynikających z innych powiązanych przepisów. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, c i e RODO tj. na podstawie zgody, w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

Sposoby kontaktu z inspektorem ochrony danych w Ministerstwie Sprawiedliwości: Inspektor ochrony danych, Al. Ujazdowskie 11, kod pocztowy 00-950 Warszawa, adres e-mail: iod@ms.gov.pl a z inspektorami ochrony danych we właściwych starostwach powiatowych i w urzędach wojewódzkich zgodnie z informacjami podanymi na stronach internetowych tych urzędów. Z inspektorami ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane oraz archiwizowane w formie elektronicznej przez okres 10 lat.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:
- prawo wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych: w zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie,

- prawo do usunięcia danych, 

- prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, 

- prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych. 

Aby skorzystać z powyższych praw, należy skontaktować się z administratorem systemu teleinformatycznego korzystając z danych kontaktowych zamieszczonych na ekranie systemu. 

Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe są przekazywane innym odbiorcom wyłącznie
na podstawie przepisów prawa, bądź stosownie do wyrażonej przez Panią/Pana zgody.
W ramach systemu teleinformatycznego Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Nie będą podejmowane decyzje opierające się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu Pana Pani danych, w tym profilowaniu. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. 

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO: 

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona