Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Zawiadomienie o XVI sesji Rady Powiatu Drawskiego
23-12-2015

Zawiadomienie o XVI sesji Rady Powiatu Drawskiego

Data wydarzenia: 23-12-2015

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) zwołuję XVI sesję Rady Powiatu Drawskiego. Sesja Rady Powiatu Drawskiego odbędzie się w dniu 29 grudnia 2015 roku (wtorek) o godz. 9:00 w sali narad w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim przy Pl. E. Orzeszkowej 3.

Porządek obrad:
 
    1.         Otwarcie sesji.
    2.         Ustalenie porządku obrad.
    3.         Przyjęcie protokołu :
a)       z XIII sesji Rady Powiatu Drawskiego z dnia 23 października 2015 r.,
b)       z XIV uroczystej sesji Rady Powiatu Drawskiego i Rady Miejskiej w Czaplinku   z dnia 10 listopada 2015 r.,
c)       z XV nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Drawskiego z dnia 25 listopada 2015 r.
    4.         Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami – druk nr 790.
    5.         Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.
    6.         Trybuna obywatelska.
    7.         Sprawozdania z działalności Komisji Rady Powiatu w okresie między sesjami.
    8.         Plan pracy Rady Powiatu Drawskiego na rok 2016:
a)       opinia Klubów Radnych,
b)       podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Drawskiego – druk nr 759.
    9.         Plany pracy komisji stałych Rady Powiatu na rok 2016:
a)       opinia Klubów Radnych,
b)       podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu Drawskiego – druk nr 761.
10.         Plan kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2016:
a)       opinia Klubów Radnych,
b)       podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej – druk nr 760.
11.         Projekt budżetu Powiatu Drawskiego na 2016 r.:
         a)  konstrukcja projektu budżetu i jego główne założenia;
         b)  wnioski Komisji Rady zgłoszone do projektu budżetu i sposób ich realizacji;
         c)  opinia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku – druk nr 796;
         d)  opinia Komisji Budżetu, Gospodarki i Rozwoju Rady o projekcie budżetu;
         e)  opinie Komisji Rady Powiatu o projekcie budżetu;
         f)  opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej  – druk nr  762, 763;
         g)  opinie Klubów Radnych;
         h) dyskusja nad projektem budżetu;
         i) podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Drawskiego na rok 2016 
             – druk nr  779, 672;
         j) podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu  
             Drawskiego na lata 2016 - 2035 – druk nr 673.
12. Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Drawskiego za lata 2013 - 2014 – druk nr 698.
13. Podjęcie uchwał w sprawie:
a)przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Drawskiego na lata 2015 – 2018 z perspektywą na lata 2019 - 2022  – druk nr 679;
b)      wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym  – druk nr 678;
c)zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków PFRON na realizację zadań z rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych w 2015 roku – druk nr 757;
d)     lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Drawskiego – druk nr 769;
e)zatwierdzenia ugody pozasądowej - warunkowej– druk nr 637;
f)    określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu drawskiego – druk nr 705;
g)      przyjęcia zadań w zakresie zlecenia zakładom opieki zdrowotnej przeprowadzania na potrzeby Powiatowej Komisji Lekarskiej w Drawsku Pomorskim badań specjalistycznych oraz obserwacji poborowych – druk nr 750;
h)      aneksu do umowy dzierżawy – druk nr 794;
i)     określenia trybu i zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze powiatu drawskiego – druk nr 776;
j)    przystąpienia do realizacji wspólnie z Gminą Czaplinek zadania pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej do miejscowości Niwka (na odcinku: skrzyżowanie droga krajowa nr 20 – m. Niwka wraz z poszerzeniem)” – druk nr 772;
k)      o zmianie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji wspólnie z Gminą Czaplinek zadania pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1095Z na odcinku Czarne Wielkie – Kuszewo (skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 177) wraz z poszerzeniem” – druk nr 782;
l)    zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2015 – druk nr 781.
14.         Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
15.         Komunikaty i sprawy różne.
16.         Zakończenie sesji.
 
Przewodniczący Rady
Stanisław Mikołajczyk
Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona