Turystyka Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Powiat drawski posiada interesujące walory turystyczne, które niewątpliwie stanowią jego atuty (duże zasoby wód powierzchniowych; wiele spośród jezior położonych jest wśród lasów, co stanowi o ich dodatkowej atrakcyjności turystycznej; bogata lesistość obszaru; Drawski i Iński Park Krajobrazowy oraz liczne rezerwaty przyrody; około 200 pomników przyrody; liczne zabytkowe kościoły, pałace oraz zespoły pałacowo – parkowe; poligon drawski, będący jednym z największych w Europie; zlokalizowane na terenie poligonu drawskiego jedno z najważniejszych stanowisk archeologicznych północnej Polski; organizowane na terenie powiatu imprezy sportowe, kulturalne i rozrywkowe - kilka z nich o znaczeniu krajowym i międzynarodowym.
 
 
Na rozwój produktu turystycznego powiatu duży wpływ mają świadczone usługi oraz istniejąca infrastruktura. Poza jej podstawowymi składnikami takimi jak: baza noclegowa, gastronomiczna, drogi, połączenia kolejowe i autobusowe, wodociągi, gazociągi i oczyszczalnie ścieków, uwagę należy zwrócić na wiele interesujących szlaków turystycznych (pieszych, rowerowych, kajakowych i innych) oraz ścieżek przyrodniczych.
 
Turystyka może być poważnym źródłem dochodów, a także istotnym czynnikiem aktywizacji powiatu, dając zatrudnienie znacznym grupom ludności oraz przyczyniając się do rozwoju prywatnej przedsiębiorczości. Jej harmonijny rozwój uzależniony jest przede wszystkim od zainteresowania władz samorządowych ale również mieszkańców. Uwzględniać musi uwarunkowania środowiskowe, zachowanie ścisłych zasad ochrony przyrody i dóbr kultury.
 
Teren powiatu drawskiego jako obszaru wchodzącego w skład Centralnej Strefy Funkcjonalnej województwa Zachodniopomorskiego z pewnością zaliczyć można do najciekawszych obszarów turystycznych. Jego specyficzne ukształtowanie oraz różnorodność terenów tworzą wyjątkowe warunki do rozwoju wielu obszarów turystyki. Rada Powiatu chcąc wykorzystać postępujący rozwój turystyki krajowej oraz świadome wzrostu konkurencji na rynku turystycznym w Polsce, postawiła sobie za cel rozwój produktu turystycznego. Postawiono na budowanie oferty turystycznej powiatu w oparciu o istniejący potencjał historyczny, kulturowy, przyrodniczy oraz warunki terenowe. Dążąc do rozwoju produktu turystycznego główny nacisk należy położyć na rozwój walorów turystycznych oraz infrastruktury. Wytyczne związane pośrednio i bezpośrednio z turystyką mają wymiar ponadlokalny i stawiają za cel głównie rozwój infrastruktury, poprawę komunikacji oraz skupienie uwagi na tym, co stanowi obecny i potencjalny produkt turystyczny.
 
Poszczególne gminy powiatu mają różnorodne możliwości zagospodarowania przestrzeni turystycznej. I tak Gmina Czaplinek jest jedną z najbogatszych pod względem liczby jezior w województwie zachodniopomorskim. Wg Studium gminy Czaplinek (2001) w gminie leży, w całości lub w części, 9 jezior liczących ponad 100 ha. Część jezior jest wykorzystywana jako kąpieliska. Największym atutem tej Gminy są jeziora Drawsko oraz Czaplino. Jezioro Drawsko ma powierzchnię 1871 ha, jego rozpiętość północ ‐ południe wynosi 11 km, wschód ‐ zachód 7 km, a długość linii brzegowej wynosi 75 km. Maksymalna głębokość oscyluje w okolicach 80 m . Jest to drugie jezioro w Polsce pod względem głębokości, średnia głębokość wynosi 18 metrów. Na jeziorze wyodrębnia się 14 zatok oraz 12 wysp. Największą jest Bielawa, piąta w kraju pod względem wielkości wyspa jeziorna. Na terenie wszystkich gmin znajdują się różnorodne szlaki turystyczne .
 
W okresie od roku 2000 do dnia dzisiejszego zaobserwować można szczególny podział w obszarach rozwoju turystyki na terenie zarówno Polski jak i Europy. Z jednej strony grupa ludności poszukująca rozrywki kierowanej do zamożnego turysty, obejmująca zarówno ,,plażowanie” jak i zwiedzanie miejsc opisanych w przewodnikach. Po drugiej stronie znajduje się coraz liczniejsza grupa turystów poszukującą wyciszonego relaksu w terenie nie skażonym nadmiarem technologii lub nawet przeżyć na pograniczu survivalu czy turystyki typu off-road. 
Powrót