Turystyka Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz 
 
Powiat drawski posiada interesujące walory turystyczne, które niewątpliwie stanowią jego atuty (duże zasoby wód powierzchniowych; wiele spośród jezior położonych jest wśród lasów, co stanowi o ich dodatkowej atrakcyjności turystycznej; bogata lesistość obszaru; Drawski i Iński Park Krajobrazowy oraz liczne rezerwaty przyrody; około 200 pomników przyrody; liczne zabytkowe kościoły, pałace oraz zespoły pałacowo – parkowe; poligon drawski, będący jednym z największych w Europie; zlokalizowane na terenie poligonu drawskiego jedno z najważniejszych stanowisk archeologicznych północnej Polski; organizowane na terenie powiatu imprezy sportowe, kulturalne i rozrywkowe - kilka z nich o znaczeniu krajowym i międzynarodowym.
 
 
Na rozwój produktu turystycznego powiatu duży wpływ mają świadczone usługi oraz istniejąca infrastruktura. Poza jej podstawowymi składnikami takimi jak: baza noclegowa, gastronomiczna, drogi, połączenia kolejowe i autobusowe, wodociągi, gazociągi i oczyszczalnie ścieków, uwagę należy zwrócić na wiele interesujących szlaków turystycznych (pieszych, rowerowych, kajakowych i innych) oraz ścieżek przyrodniczych.
 
Turystyka może być poważnym źródłem dochodów, a także istotnym czynnikiem aktywizacji powiatu, dając zatrudnienie znacznym grupom ludności oraz przyczyniając się do rozwoju prywatnej przedsiębiorczości. Jej harmonijny rozwój uzależniony jest przede wszystkim od zainteresowania władz samorządowych ale również mieszkańców. Uwzględniać musi uwarunkowania środowiskowe, zachowanie ścisłych zasad ochrony przyrody i dóbr kultury.
 
Teren powiatu drawskiego jako obszaru wchodzącego w skład Centralnej Strefy Funkcjonalnej województwa Zachodniopomorskiego z pewnością zaliczyć można do najciekawszych obszarów turystycznych. Jego specyficzne ukształtowanie oraz różnorodność terenów tworzą wyjątkowe warunki do rozwoju wielu obszarów turystyki. Rada Powiatu chcąc wykorzystać postępujący rozwój turystyki krajowej oraz świadome wzrostu konkurencji na rynku turystycznym w Polsce, postawiła sobie za cel rozwój produktu turystycznego. Postawiono na budowanie oferty turystycznej powiatu w oparciu o istniejący potencjał historyczny, kulturowy, przyrodniczy oraz warunki terenowe. Dążąc do rozwoju produktu turystycznego główny nacisk należy położyć na rozwój walorów turystycznych oraz infrastruktury. Wytyczne związane pośrednio i bezpośrednio z turystyką mają wymiar ponadlokalny i stawiają za cel głównie rozwój infrastruktury, poprawę komunikacji oraz skupienie uwagi na tym, co stanowi obecny i potencjalny produkt turystyczny.
 
 
 
 
 
 
Powrót
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Związek Powiatów Polskich
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona