Deklaracja dostępności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Deklaracja dostępności

Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Powiatu Drawskiego.

Data publikacji strony internetowej: 2021-12-20

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-22

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 2021-10-27

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2022-08-19

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Joanna Kołodziejska, e-mail: j.kolodziejska@powiatdrawski.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 94 363 01 89. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/

 

Dostępność architektoniczna

 

Budynek Główny Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim, Plac Elizy Orzeszkowej 3, 78-500 Drawsko Pomorskie

Do budynku prowadzą dwa wejścia:

1.      Przed wejściem od strony Placu E. Orzeszkowej znajdują się schody.

2.      Przed wejściem od strony dziedzińca również znajdują się schody. Po prawej stronie od wejścia jest podjazd dla wózków. Podjazd prowadzi do windy. Panel w windzie zaopatrzony jest w oznaczenia w alfabecie Braille’a.

Biuro Obsługi Klienta znajduje się na parterze budynku po prawej stronie od wejścia.

W budynku jest winda. Dla osób na wózkach dostępne są  korytarze i pomieszczenia na parterze oraz na piętrach 1 i 2. Pietro 3 nie jest dostępne, na piętro prowadzą schody. Pracownik schodzi do klienta po zgłoszeniu takiej potrzeby w Biurze Obsługi Klienta.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się w przyziemiu budynku po lewej stronie.

Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Istnieje możliwość kontaktu z pracownikiem posługującym się językiem migowym (PJM) na stopniu podstawowym, po wcześniejszym umówieniu wizyty.

 

Budynek Geodezji Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim, Plac Elizy Orzeszkowej 3a, 78-500 Drawsko Pomorskie

Do budynku prowadzą schody oraz podjazd dla wózków.

W budynku nie ma windy. Dla osób niepełnosprawnych dostępny jest tylko parter budynku. Pracownicy z piętra 1 schodzą do klienta po zgłoszeniu takiej potrzeby w Kancelarii Geodezji. Kancelaria znajduje się po prawej stronie za wejściem do budynku.

Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze, po lewej stronie za wejściem.

Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Istnieje możliwość kontaktu z pracownikiem posługującym się językiem migowym (PJM) na stopniu podstawowym, po wcześniejszym umówieniu wizyty.

 

Budynek przy ul. Piłsudskiego 20, 78-500 Drawsko Pomorskie (Wydział Komunikacji i Transportu oraz Wydział Architektoniczno-Budowlany znajdujące się na parterze)

Do budynku prowadzą 2 wejścia od ul. Piłsudskiego oraz ul. Chrobrego. Przed oraz za wejściem od ul. Piłsudskiego znajdują się schody. Brak podjazdu dla wózków.

Do budynku prowadzą dwa wejścia:

1.      Przed oraz za wejściem od strony ul. Piłsudskiego znajdują się schody. Brak podjazdu dla wózków.

2.      Wejście od ul. Chrobrego jest przystosowane dla wózków. Przy drzwiach znajduje się winda. Panel w windzie zaopatrzony jest w oznaczenia w alfabecie Braille’a.

Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na II piętrze.

Przy budynku wyznaczono 1 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Istnieje możliwość kontaktu z pracownikiem posługującym się językiem migowym (PJM) na stopniu podstawowym, po wcześniejszym umówieniu wizyty.

Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona