Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Informacja z XVI Sesji Rady Powiatu Drawskiego
30-12-2015

Informacja z XVI Sesji Rady Powiatu Drawskiego

Data wydarzenia: 30-12-2015

W dniu 29 grudnia 2015 roku odbyła się XVI sesja Rady Powiatu Drawskiego. Sesję prowadził Pan Stanisław Mikołajczyk – Przewodniczący Rady Powiatu.

Głównym tematem Sesji było : podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Drawskiego na rok 2016. Zgodnie z przyjętym budżetem dochody Powiatu w 2016 r. zaplanowano w kwocie 62.130.600,00 zł., w tym dochody majątkowe - 1.590.000,00 zł co stanowi ok. 2,5 % dochodów ogółem, natomiast wydatki zaplanowano w kwocie 60.907.600,00 zł. w tym wydatki majątkowe - 2.496.400,00 zł. co stanowi ok. 4,1 % wydatków ogółem.
Podczas Sesji Rady Powiatu Drawskiego Radni przyjęli:
  1. plan pracy Rady Powiatu Drawskiego na rok 2016;
  2. plany pracy komisji stałych Rady Powiatu na rok 2016;
  3. plan kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2016.
Radni wysłuchali informacji Roberta Ziółkowskiego – Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska nt. raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Drawskiego na lata 2013 – 2014 oraz przyjęli „Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Drawskiego na lata 2015 – 2018
z perspektywą na lata 2019 – 2022.
          Ponadto Radni przyjęli uchwały w sprawie :
a) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Drawskiego na lata 2016 – 2035;
b) przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Drawskiego na lata 2015 – 2018
z perspektywą na lata 2019 - 2022;
c) wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym;
d) zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków PFRON na realizację zadań
z rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych w 2015 roku;
e)lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Drawskiego;
f) zatwierdzenia ugody pozasądowej - warunkowej;
g) określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu drawskiego;
h) przyjęcia zadań w zakresie zlecenia zakładom opieki zdrowotnej przeprowadzania na potrzeby Powiatowej Komisji Lekarskiej w Drawsku Pomorskim badań specjalistycznych oraz obserwacji poborowych;
i) aneksu do umowy dzierżawy;
j) określenia trybu i zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze powiatu drawskiego;
k) przystąpienia do realizacji wspólnie z Gminą Czaplinek zadania pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej do miejscowości Niwka (na odcinku: skrzyżowanie droga krajowa nr 20
– m. Niwka wraz z poszerzeniem)”;
l) o zmianie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji wspólnie z Gminą Czaplinek zadania pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1095Z na odcinku Czarne Wielkie – Kuszewo (skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 177) wraz z poszerzeniem”;
m) zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2015.
Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona