Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych
27-01-2016

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych

Data wydarzenia: 27-01-2016

Informujemy, że Zarząd Powiatu Drawskiego na swoim posiedzeniu w dniu 26 stycznia 2016 r. podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2016 r. w następujących zakresach:

1)        wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;

2)        kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

3)        ochrony i promocji zdrowia;

4)        działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym i działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;

5)        promocji i organizacji wolontariatu.

 

Treść ogłoszeń konkursowych na realizację wyżej wymienionych zadań oraz wymagany druk oferty znajdują się:

1)      w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim na stronie bip.powiatdrawski.pl (w zakładce ogłoszenia);

2)     w siedzibie Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim, na urzędowej tablicy ogłoszeń oraz w Wydziale Organizacyjnym Starostwa, pokój nr 216;
3)      na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim www.powiatdrawski.pl w zakładce organizacje pozarządowe/otwarte konkursy ofert/ Biuletyn Informacji Publicznej.
 
Oferty wraz z wymaganymi załącznikami, zgodnie z ogłoszeniami konkursowymi można składać w terminie do 16  lutego  2016 r.
Jednocześnie zapraszamy Państwa do udziału w pracach komisji konkursowej. Udział
w pracach komisji konkursowej jest bezpłatny. W skład komisji konkursowej mogą wchodzić reprezentanci organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 ze zm.), którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
 - nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w konkursie;
 - nie pozostają wobec oferentów biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronność
Prosimy o zgłaszanie swoich kandydatur w terminie do 08  lutego 2016 r.
- listownie na adres Starostwa (Wydział Organizacyjny, Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim, Pl. E. Orzeszkowej 3, 78-500 Drawsko Pomorskie);
- lub mailowo na adres: wolontariat@powiatdrawski.pl.
UWAGA
Starosta Drawski serdecznie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych
z terenu Powiatu Drawskiego na bezpłatne szkolenie, które odbędzie się  12 lutego br.
w godzinach 10.00 - 15.00.
Pierwszym tematem szkolenia będzie prawidłowe wypełnianie formularza ofert zgłaszanych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych oraz ich późniejsze rozliczanie.
 Natomiast drugim tematem będzie prezentacja oprogramowania ułatwiającego współpracę pomiędzy Starostwem Powiatowym a organizacjami pozarządowymi. Ofertę programową przedstawi Pan Piotr Jaworek z Centrum Księgowości i Edukacji Finansowej
z Drawska Pomorskiego.    
            Szkolenie odbędzie się w sali narad nr 07 Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim., Pl. E. Orzeszkowej 3.
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod nr telefonu:
94 36 307 78, lub e- mailem na adres: wolontariat@powiatdrawski.pl
Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona