Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Informacja z XVII sesji Rady Powiatu Drawskiego
24-02-2016

Informacja z XVII sesji Rady Powiatu Drawskiego

Data wydarzenia: 24-02-2016

W dniu 19 lutego 2016 roku odbyła się XVII sesja Rady Powiatu Drawskiego. Sesję prowadził Pan Stanisław Mikołajczyk –Przewodniczący Rady Powiatu Drawskiego. Głównym tematem sesji były sprawozdania : z działalności Rady Powiatu Drawskiego, z działalności Komisji Stałych oraz z działalności Zarządu Powiatu Drawskiego.

Sprawozdanie z działalności Rady Powiatu w okresie od 01 grudnia 2014 r. do 31 grudnia 2015 r. przedstawił Przewodniczący Rady Powiatu. Rada Powiatu jest organem stanowiącym i do jej kompetencji należy podejmowanie działań zmierzających do regulacji życia mieszkańców na terenie powiatu, zgodnie z kompetencjami zawartymi w ustawie o samorządzie powiatowym. Obecna Rada została wybrana w 2014 r. w wyborach powszechnych i jest V kadencją samorządu powiatowego. Prezydium Rady tworzą :
  1. Stanisław Mikołajczyk – Przewodniczący Rady Powiatu,
  2. Marek Banaszek – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu,
  3. Wiktor Woś – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu.
W okresie sprawozdawczym Rada Powiatu odbyła ogółem 16 Sesji i podjęła 121 uchwał. W tym okresie Radni złożyli 20 interpelacji, 24 wnioski i zapytania. Dotyczyły one m.in. stanu i remontów dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych; ochrony zdrowia i spraw społecznych; edukacji; ochrony środowiska; bezpieczeństwa publicznego.
W Radzie Powiatu działają cztery Komisje Stałe : Komisja Rewizyjna; Komisja Budżetu, Gospodarki i Rozwoju; Komisja Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego oraz Komisja Oświaty. Komisje w okresie sprawozdawczym zgłosiły łącznie 25 wniosków i opinii.
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli w 2015 r. przedstawiła Radzie Elżbieta Motyl – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej.
Następnie Pan Stanisław Kuczyński – Starosta Drawski przedstawił informację z prac Zarządu Powiatu Drawskiego w okresie od 8 grudnia 2014 r. do 31 grudnia 2015 r. Zarząd Powiatu obradował w składzie:
  1. Stanisław Kuczyński  –   Przewodniczący Zarządu,
  2. Jacek Kozłowski    -   z-ca Przewodniczącego Zarządu,
  3. Janusz Garbacz   -   etatowy członek Zarządu,
  4. Janina Jung        -  członek Zarządu,
     Zarząd Powiatu Drawskiego zajmował się sprawami, których podjęcie wynikało z zadań przypisanych powiatowi w myśl obowiązującego prawa, ustawy o samorządzie powiatowym oraz innych aktów, uchwał Rady Powiatu, zawartych porozumień i umów z poszczególnymi samorządami, organizacjami pozarządowymi oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Zarząd w okresie sprawozdawczym odbył łącznie 55 posiedzeń i zajmował się sprawami m.in. z dziedziny promocji i ochrony zdrowia, edukacji, pomocy społecznej i polityki prorodzinnej, ochrony zabytków i kultury, geodezji, kartografii i katastru, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody, porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, przeciwdziałania bezrobociu oraz lokalnego rynku pracy. Zarząd na swoich posiedzeniach podjął szereg różnego rodzaju decyzji, w tym:
- przygotowano 113 projektów uchwał Rady Powiatu, w tym projekt budżetu Powiatu Drawskiego  na 2016 rok,
- podjęto 127 uchwał Zarządu Powiatu Drawskiego,
- rozpatrzono 188 podań i wniosków w zakresie gospodarki mieniem powiatu, udzielenia dofinansowań, spraw gospodarczych i społecznych,
- przyjęto 71 sprawozdań, informacji i raportów z działalności jednostek organizacyjnych              powiatu, powiatowych służb, inspekcji i staży,
- rozpatrzono 104 inne sprawy.
           Radni zapoznali się także ze sprawozdaniem z efektów pracy Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej  oraz realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar w Powiecie Drawskim 2015 – 2020, sprawozdaniem Starosty Drawskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz analizą sytuacji życiowej kombatantów i osób represjonowanych. Przedstawione podczas Sesji sprawozdania i informacje dotyczyły działalności w 2015 r.
 
Ponadto Radni przyjęli uchwały  w sprawie :
a) przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu drawskiego na lata 2015 – 2032,
b) udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Złocieniec,
c) aneksu do umowy dzierżawy,
d) aneksu do umowy dzierżawy,
e) określenia trybu i zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonymna obszarze powiatu drawskiego,
f) przystąpienia do wspólnej realizacji z Gminą Drawsko Pomorskie zadania polegającego na opracowaniu dokumentacji technicznej dotyczącej przebudowy drogi powiatowej Drawsko Pomorskie – Jankowo Małe (nr 1953Z) i drogi gminnej Jankowo Małe – Jankowo.
 
 
Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona