Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Podstawą - konstruktywna współpraca
25-02-2016

Podstawą - konstruktywna współpraca

Data wydarzenia: 25-02-2016

Z inicjatywy Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w Drawsku Pomorskim oraz Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawsku Pomorskim w dniu 19 lutego 2016 r. w siedzibie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Drawsku Pomorskim odbyło się spotkanie mające na celu wypracowanie zasad współpracy na poziomie instytucji koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej – asystenta rodziny – sądu.

Na spotkanie przybyli kierownicy i pracownicy socjalni ośrodków pomocy społecznej z terenu powiatu drawskiego, asystenci rodziny, specjaliści pracy socjalnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pomorskim, koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w Drawsku Pomorskim, kurator zawodowy Sądu Rejonowego w Drawsku Pomorskim Agnieszka Zieleńczuk oraz Przewodnicząca Wydziału Rodzinnego w Sądzie Rejonowym w Drawsku Pomorskim Maria Szumilas.
                   Cel omawianego spotkania oraz potrzeba jego organizacji wynikły podczas spotkania ww. instytucji, mającego miejsce 19 stycznia 2016 r. Już wówczas pracowano nad standardami współpracy, dzielono się dobrymi praktykami oraz wymieniono doświadczeniami.
                   Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, rodzina zastępcza jest częścią szerszego systemu na rzecz pomocy dziecku i jego rodzinie. System ten tworzy zarówno rodzina zastępcza jak i rodzina biologiczna, asystent rodziny, a także sąd decydujący o losie dziecka, kurator oraz inne instytucje świadczące pomoc na rzecz dziecka i rodziny w kryzysie. W organizacji całego systemu wsparcia dziecka i rodziny najistotniejsza jest współpraca ww. instytucji. Od jej sprawności zależy jakość udzielonej pomocy, kierunek organizowanego wsparcia oraz jego czas.
                   Podczas spotkania miała miejsce bardzo cenna wymiana doświadczeń i pomysłów. Zebranym udało się wypracować pewne standardy współpracy związane z wymianą informacji, które ułatwią pracę ww. jednostkom. Biorąc pod uwagę dobro dziecka zgromadzeni zauważyli, że mimo zasobów w postaci rodzin pełniących funkcję zastępczych oraz funkcjonującej od kilku lat placówki opiekuńczo wychowawczej w Drawsku Pomorskim, mimo organizowanych przez Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny szkoleń na rodziny zastępcze, wciąż brakuje w powiecie miejsc w pieczy zastępczej. Zebrani jednomyślnie stwierdzili, że z krzywdą dla dziecka jest umieszczanie go w instytucjonalnej pieczy zastępczej poza powiatem. Godnym uwagi, zdaniem uczestników spotkania, jest potrzeba rozbudowy istniejącej placówki opiekuńczo – wychowawczej.
                   Zebrani uzgodnili, iż tego rodzaju spotkania robocze są konstruktywne i pozwalają na wprowadzenie rzetelnych zmian i usprawnień w ich pracy. Wspólnie uznano, iż współpraca obecnych instytucji w takiej formie jest konieczna. Zdecydowano o kontynuacji spotkań.
 
Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona