Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Informacja z XVIII sesji Rady Powiatu Drawskiego
07-04-2016

Informacja z XVIII sesji Rady Powiatu Drawskiego

Data wydarzenia: 07-04-2016

W dniu 31 marca 2016 roku odbyła się XVIII sesja Rady Powiatu Drawskiego. Sesję prowadził Pan Stanisław Mikołajczyk – Przewodniczący Rady Powiatu Drawskiego.

Głównym tematem sesji był :  stan bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu Drawskiego za rok 2015.  Sprawozdania o stanie bezpieczeństwa przedstawili Radnym kierownicy inspekcji, służb i straży z Powiatu Drawskiego. Sprawozdania dotyczyły :
- Stanu bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej w 2015 roku. Pożary według gmin w 2015 r. kształtują się następująco  : Gmina Czaplinek – 101, Gmina Drawsko Pom. – 80, Gmina Złocieniec – 73, Gmina Ostrowice – 35, Gmina Kalisz Pomorski – 34, Gmina Wierzchowo – 29. Najczęstszą przyczyną powstawania pożarów  w 2015 r. była nieostrożność osób dorosłych przy posługiwaniu się ogniem otwartym w tym papierosy, zapałki.
- Stanu bezpieczeństwa sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej. Według informacji ocenie poddane zostały m.in. stan sanitarny podmiotów działalności leczniczej, stan sanitarny obiektów żywności, żywienia i materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz kosmetyków, higiena komunalna -  jakość wody przeznaczonej do spożycia, kąpieliska, higiena dzieci i młodzieży - szkoły i inne placówki oświatowo – wychowawcze. 
- Stanu sanitarno – epizootycznego. W 2015 r. kontynuowano zwalczanie enzootycznej białaczki bydła. Objęto nimi wszystkie kwalifikujące się  stada bydła z Powiatu Drawskiego. Zbadano ogółem 2497 szt. bydła w 241 stadach. Wszystkie uzyskane wyniki w kierunku enzootycznej białaczki były ujemne. W roku 2015 w związku z tym, że stada  świń uzyskały statusy stad urzędowo wolnych od wirusa choroby Aujeszkyego był realizowany monitoring tej choroby, który polegał na badaniu 1/3 stad w odstępie  4 miesięcznym, w skali roku pozwoliło to zbadać wszystkie stada. W monitoringu zbadano 1919 sztuk świń w 103 stadach z wynikami ujemnymi.   
- Stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego. Według przedstawionej informacji w 2015 roku zostało wszczętych 1009 postępowań przygotowawczych, tj. o 346 postępowań przygotowawczych mniej niż trzy lata wcześniej i aż o 521 postępowania mniej niż w roku 2007. Jest to spadek ilości wszczętych postępowań przygotowawczych aż o 34 % w ciągu ostatnich 8 lat. Policjanci prewencyjni czynnie uczestniczyli w życiu społeczności lokalnych w powiecie drawskim. Są częstymi uczestnikami spotkań ze społeczeństwem, młodzieżą szkolną, prowadzą prelekcje w szkołach i przedszkołach. W 2015 r. dzielnicowi i policjanci służby patrolowej brali czynny udział w 1728 spotkaniach ze społecznością lokalną, w tym 764 spotkaniach z samorządem lokalnym skupionym w radach sołeckich i samorządach mieszkańców.
           Radni zapoznali się także z informacją z realizacji zadań wynikających z „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na obszarze Powiatu Drawskiego w roku 2015” oraz  sprawozdaniem z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pomorskim wraz z  wykazem potrzeb w zakresu pomocy społecznej. 
 
   Ponadto Radni przyjęli uchwały w sprawie :
a)  przyjęcia stanowiska opowiadającego się za utrzymaniem spójności terytorialnej województwa zachodniopomorskiego;
b)  wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Powiatu Drawskiego;
c)  wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Powiatu Drawskiego;
d) podziału środków PFRON na realizację zadań z rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych w 2016 roku;
e)  zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2016;
f)   o zmianie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Drawskiego na lata 2016 2035;
g)  udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Ostrowice;
h)  udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Czaplinek. 
Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona