Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Są pieniądze dla 50 +
25-04-2016

Są pieniądze dla 50 +

Data wydarzenia: 25-04-2016

Powiatowy Urząd Pracy posiada środki finansowe pochodzące z Funduszu Pracy przeznaczone na realizację programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w ramach programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych powyżej 50 roku życia.

PUP realizuje program, na który otrzymał dofinansowanie w wysokości 140 500,00 złotych. 
W programie zaplanowano wsparcie poprzez realizację:
  • prac interwencyjnych (4 osoby na okres 6 miesięcy)
  • staży (10 osób na okres 6 miesięcy)
  • robót publicznych (6 osób na okres 3 miesięcy)
Jakie jeszcze korzyści niesie za sobą zatrudnienie osób po 50 roku życia ?
Pracownicy powyżej 50 roku życia nie tylko mają większe doświadczenie, ale także są bardziej lojalni wobec firmy. Ponadto Przedsiębiorcy, którzy zdecydują się zatrudnić osoby powyżej 50 roku życia, mogą skorzystać z ulgi w opłacaniu składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
Pracodawca, który zatrudnia pracownika w wieku 50+ jest przez okres 12 miesięcy zwolniony z opłacania składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych o ile osoba ta w okresie 30 dni przed zatrudnieniem była zarejestrowana w urzędzie pracy. W momencie zatrudnienia osoby, która ukończyła 55 lat (w przypadku kobiet) lub 60 lat (w przypadku mężczyzn) zwolnienie to jest bezterminowe i przysługuje zarówno w przypadku obecnych pracowników, jak również osób nowo zatrudnionych.
Kolejnym wsparciem pracodawców jest skrócenie okresu opłacania urlopu chorobowego. W momencie, kiedy choruje młodszy pracownik, pracodawca zobowiązany jest wypłacać mu 80% wynagrodzenia przez okres 33 dni. W przypadku, kiedy choruje pracownik 50+ pracodawca zapłaci tylko za 14 pierwszych dni absencji chorobowej. Za pozostały czas nieobecności w pracy, czyli od 15 dnia choroby zapłaci ZUS w postaci zasiłku chorobowego.
Dzięki dodatkowemu wsparciu Powiatowego Urzędu Pracy w Drawsku Pomorskim Pracodawca może uzyskać pomoc przy zatrudnieniu pracownika po 50 roku życia w formie stażu, prac interwencyjnych lub robót publicznych.
Jak realizowane są zaplanowane w programie formy wsparcia?
Staż w ramach programu może odbywać się przez okres do 6 miesięcy, na podstawie umowy zawartej między pracodawcą a urzędem pracy, wg. programu określonego w umowie. Urząd sprawuje nadzór nad odbywaniem stażu przez bezrobotnego i wypłaca mu stypendium w wysokości zgodnej z obowiązującymi stawkami i wskaźnikami.
Prace interwencyjne zgodnie z programem realizowane będą przez okres 6 miesięcy. Organizując prace interwencyjne, Pracodawca otrzyma refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia w wysokości nie przekraczającej kwoty zasiłku dla bezrobotnych oraz składki na ubezpieczenie społeczne od refundowanego wynagrodzenia. Prace interwencyjne to zatrudnienie bezrobotnego przez pracodawcę zawsze na podstawie umowy o pracę, które nastąpiło w wyniku umowy zawartej między pracodawcą a powiatowym urzędem pracy. 
Roboty Publiczne to zatrudnienie bezrobotnego w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przy wykonywaniu prac organizowanych przez powiaty - z wyłączeniem prac organizowanych w urzędach pracy - gminy, organizacje pozarządowe statutowo zajmujące się problematyką: ochrony środowiska, kultury, oświaty, kultury fizycznej i turystyki, opieki zdrowotnej, bezrobocia oraz pomocy społecznej, a także spółki wodne i ich związki, jeżeli prace te są finansowane lub dofinansowane ze środków samorządu terytorialnego, budżetu państwa, funduszy celowych, organizacji pozarządowych, spółek wodnych i ich związków. Starosta zwraca organizatorowi robót publicznych, który zatrudnił skierowanych bezrobotnych  przez okres do 6 miesięcy, część kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składek na ubezpieczenia społeczne bezrobotnych.
Zapraszamy do współpracy Pracodawców zainteresowanych wsparciem na zatrudnienie osób po 50 roku życia.
Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Koronawirus ważne informacje
Ikona wirus
Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport
Publiczny
Ikona