Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Informacja z XIX sesji Rady Powiatu Drawskiego
27-04-2016

Informacja z XIX sesji Rady Powiatu Drawskiego

Data wydarzenia: 27-04-2016

W dniu 22 kwietnia 2016 roku odbyła się XIX sesja Rady Powiatu Drawskiego. Sesję prowadził Stanisław Mikołajczyk – Przewodniczący Rady Powiatu Drawskiego.

Głównym tematem sesji było : sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy
w Drawsku Pom. w 2015 r. i w I kwartale 2016 r. oraz informacja na temat sytuacji na rynku pracy w Powiecie Drawskim.    
Radni zapoznali się  m.in. ze stanem i strukturą bezrobocia w Powiecie Drawskim. Według informacji przedstawionych przez Henryka Andrałojcia – Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Drawsku Pom. stopa bezrobocia  w stosunku do liczby czynnych zawodowo w Powiecie Drawskim na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosi 22,2 %. Natomiast wskaźnik bezrobocia ( liczba bezrobotnych do liczby ludności w wieku produkcyjnym)  według stanu na grudzień 2015 r. wynosi 11,8 %. W podziale na Gminy wskaźnik ten kształtuje się następująco : MG Drawsko Pom. – 10,6 %, MG Czaplinek – 11,0 %, MG Kalisz Pom. – 13,3 %, MG Złocieniec – 12,6 %, G Wierzchowo 12,9 %, G Ostrowice – 12,1 %. 
Środki finansowe, które na dzień 31.12.2015 r. „wypłacił” PUP w Drawsku Pom. m.in. na zasiłki dla bezrobotnych, stypendia stażowe, dodatki aktywizacyjne  to  kwota 13 787 337,40 zł. Natomiast suma środków wydatkowanych przez PUP w Drawsku Pom. na aktywne formy to kwota 9 267 263,60 zł,  w tym m.in. prace interwencyjne, roboty publiczne, szkolenia, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.  
          Następnie  Zbigniew Kot – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Drawsku Pomorskim przedstawił  sprawozdanie z działalności jednostki za rok 2015, w tym zrealizowane inwestycje w tym okresie.  Według podanych przez Dyrektora informacji uchwalony w 2015 r. budżet ZDP wynosił 9.483.400,00 zł natomiast rok 2015 zakończono budżetem w wysokości 11.032.415,17, zwiększenie budżetu o 16,33 % wynikło z dofinansowań otrzymanych z gmin, Urzędu Wojewódzkiego i Urzędu Marszałkowskiego na realizacje zadań inwestycyjnych.
Z większych inwestycji, które zostały wykonane w 2015 r. należy wymienić : przebudowa dróg powiatowych nr 1994Z, 1991Z, 1996Z Etap I – przejście przez miejscowość Wierzchowo, przebudowa drogi powiatowej nr 1983Z i dróg gminnych w miejscowości Biały Zdrój, przebudowa ulicy Jeziornej w Czaplinku.
         W dalszej części Dyrektor ZDP w Drawsku Pom. przedstawił Radnym plan zamierzeń inwestycyjnych i remontów na 2016 r. Z większych inwestycji, które ZDP planuje wykonać
w 2016 r. to : przebudowa ul. Leśników i Rzeźnickiej w Czaplinku oraz przebudowa ul. Obrońców Westerplatte w Drawsku Pomorskim.
            Radni zapoznali się także ze sprawozdaniami z realizacji „Programu współpracy Powiatu Drawskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego”, z realizacji Powiatowego Programu Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych oraz  z oceną zasobów pomocy społecznej. Przedstawione sprawozdania dotyczyły 2015 r.
            Ponadto Radni przyjęli uchwały  w sprawie :
a)       zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2016,
b)       zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Drawskiego na lata
2016 – 2035.
Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona