Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

 Z A W I A D O M I E N I E o XXI sesji Rady Powiatu Drawskiego
10-06-2016

Z A W I A D O M I E N I E o XXI sesji Rady Powiatu Drawskiego

Data wydarzenia: 10-06-2016

Sesja Rady Powiatu Drawskiego odbędzie się w dniu 17 czerwca 2016 roku (piątek) o godz. 9:00 w sali narad w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim przy Pl. E. Orzeszkowej 3.

Porządek obrad

1.         Otwarcie sesji.

2.         Ustalenie porządku obrad.

3.          Przyjęcie protokołu z XX sesji Rady Powiatu Drawskiego z dnia 20 maja 2016 r

4.         Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami – druk nr 1154.

5.         Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.

6.         Trybuna obywatelska.

7.         Sprawozdania z działalności Komisji Rady Powiatu w okresie między sesjami.

 8.         Sprawozdanie z realizacji budżetu Powiatu Drawskiego za 2015 rok:

a)      sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania budżetu Powiatu Drawskiego za rok 2015 - druk nr 972;

b)      uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Drawsku Pomorskim sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2015 r. wraz z informacją o stanie mienia – druk nr 1076;

c)      sprawozdanie finansowe Powiatu Drawskiego sporządzone na dzień 31.12.2015 r.
druk nr 972;

d)     opinia Komisji Budżetu, Gospodarki i Rozwoju na temat sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Drawskiego za 2015 r.;

e)      uchwała oraz wniosek Komisji Rewizyjnej do Rady Powiatu o udzielenie Zarządowi Powiatu absolutorium – druk nr 1077, 1078;

f)       uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie
w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Drawskiego w sprawie absolutorium – druk nr 1125;

g)      stanowisko Klubów Radnych;

h)      dyskusja nad sprawozdaniem finansowym i sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Drawskiego za 2015 r.;

i)        podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem  z wykonania budżetu Powiatu Drawskiego za 2015 r. – druk nr 1119;

j)        podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Drawskiego za rok 2015 –  druk nr 1120.

9.         Informacja na temat rozpatrzonych petycji w roku 2015. – informacja ustna

10.         Sprawozdanie za rok 2015 z realizacji Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów  Społecznych na lata 2014 – 2022  i Powiatowego Programu Pomocy Dzieciom i Rodzinie na lata 2008 – 2015 oraz realizacja priorytetów i celów operacyjnych Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2014 – 2020 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Drawsku Pomorskim – druk nr 1107

11.         Podjęcie uchwał w sprawie :

a) wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny na rzecz Skarbu Państwa – Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe – Nadleśnictwa Drawsko nieruchomości drogowych stanowiących własność Powiatu Drawskiego  – druk nr 1133;

b) połączenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pomorskim z Ośrodkiem Wspierania Dziecka i Rodziny w Drawsku Pomorskim - druk nr 1143;

c) nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pomorskim - druk nr 1144;

d) przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym na obszarze powiatu drawskiego w roku 2016   -  druk nr 1148;

e) założenia gimnazjum dla dorosłych w Czaplinku  -  druk nr 1140;

f) wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy dzierżawy – druk nr 1158;

g) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Drawskiego na rok 2016 – druk nr 1138.

h) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Drawskiego na lata 2016 – 2035 – druk nr 1126

i) zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2016 – druk nr 1127.

12.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

13.    Komunikaty i sprawy różne.

14.    Zakończenie sesji. 

Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona