Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

ZARZĄD Z ABSOLUTORIUM   Informacja z XXI sesji Rady Powiatu Drawskiego.
24-06-2016

ZARZĄD Z ABSOLUTORIUM Informacja z XXI sesji Rady Powiatu Drawskiego.

Data wydarzenia: 24-06-2016

W dniu 17 czerwca 2016 roku odbyła się XXI sesja Rady Powiatu Drawskiego. Sesję prowadził Pan Stanisław Mikołajczyk – Przewodniczący Rady Powiatu Drawskiego.

Głównym tematem sesji było rozpatrzenie sprawozdania  finansowego i sprawozdania
z wykonania budżetu za 2015 r. Radni zapoznali się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wykonania budżetu Powiatu za 2015 r., z opinią Komisji Budżetu, Gospodarki i Rozwoju Rady Powiatu, wnioskiem Komisji Rewizyjnej do Rady Powiatu
o udzielenie Zarządowi Powiatu absolutorium, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Szczecinie w przedmiocie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu
w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Drawskiego absolutorium oraz stanowiskiem Klubów Radnych.  Radni Powiatu Drawskiego po wysłuchaniu opinii   udzielili Zarządowi Powiatu Drawskiego  absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu za 2015 r.
         Następnie Radni zapoznali się  ze sprawozdaniem za rok 2015 z realizacji Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014 – 2022 i Powiatowego Programu Pomocy Dzieciom i Rodzinie na lata 2008 – 2015 oraz realizacją priorytetów i celów operacyjnych Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2014 – 2020 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Drawsku Pomorskim.
 
         Ponadto Radni przyjęli uchwały w sprawie :
a)wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny na rzecz Skarbu Państwa – Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe – Nadleśnictwa Drawsko nieruchomości drogowych stanowiących własność Powiatu Drawskiego;
b)      połączenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pomorskim z Ośrodkiem Wspierania Dziecka i Rodziny w Drawsku Pomorskim;

c)nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pomorskim;
 
d)     przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym na obszarze powiatu drawskiego w roku 2016;
e)założenia gimnazjum dla dorosłych w Czaplinku;
f)    wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy dzierżawy;
g)      o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Drawskiego na rok 2016;
h)      zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Drawskiego na lata 2016 – 2035;
i)     zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2016.
Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona