Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Obradował Zarząd (88)
30-08-2016

Obradował Zarząd (88)

Data wydarzenia: 30-08-2016

Podczas ostatniego posiedzenia w dniu 24 sierpnia br. Zarząd Powiatu Drawskiego m.in. uchwalił stanowisko skierowane do Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie trudności w obecnej kampanii żniwnej.

Jako powody trudności wymienia się nadmierne opady w lipcu i sierpniu, które spowodowały utrudniony zbiór zbóż oraz obniżenie ich jakości, a także obniżoną o ok. 20% cenę na produkty rolne, długookresową wiosenną suszę i złe skutki przezimowania zbóż ozimych i rzepaku, które spowodowały znaczne obniżenie plonów o ok. 30% w zbożach oraz 40—50% w rzepaku. Mając na uwadze zobowiązania wobec banków, agencji, jednostek samorządowych oraz jednostek z otoczenia rolnictwa, powyższe czynniki spowodują, że wielu rolników utraci płynność finansową , co w efekcie doprowadzi do problemów ekonomicznych wiele gospodarstw. W związku z tym Zarząd zwrócił się do Wojewody o podjęcie działań pomocowych.
 
Ponadto Zarząd podjął uchwały, w tym w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Drawsku Pomorskim, uchwałę w sprawie zaopiniowania „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Drawsko Pomorskie na lata 2016- 2019 z perspektywą na lata 2020 – 2023” oraz uchwałę wprowadzającą zmiany w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2016.
 
W związku z ciągłym rozwojem placówki rozpatrzono także wniosek Dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno – Terapeutycznych w Bobrowie o wyrażenie zgody na utworzenie II grupy „0” przedszkola specjalnego w Drawsku Pomorskim od 1 września 2016 r., a także inne wnioski, w tym o dofinasowanie programu historyczno- edukacyjnego pn. „Projekt Wrzesień 39” który odbędzie się 2 września br. w Drawsku Pomorskim, wniosek firmy Blue Ocean o przedłużenie terminu wykonania planu transportowego oraz  adekwatny projekt aneksu do umowy z tym przedsiębiorstwem.
 
Zarząd poddał analizie sprawozdanie Zarządu z działalności PKS Złocieniec sp. z o.o. z siedzibą w Złocieńcu, Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu  Drawskiego oraz zatwierdził ogłoszenie o planowanym udzieleniu zamówienia w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
 
Przyjęto także projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz zwolnień od obowiązku realizacji tych zajęć oraz projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zwarcie aneksu do umowy dzierżawy.
 
W dalszej kolejności odbyła się wyjazdowa część posiedzenia w Domu Pomocy Społecznej w Darskowie, gdzie Zarząd Powiatu zapoznał się z bieżącą sytuacją w DPS w zakresie realizacji standardu usług bytowych, opiekuńczych i wspomagających, jak również ze stanem technicznym obiektu oraz planami i potrzebami remontowo-inwestycyjnymi.
 
Zarząd obradował w składzie: Stanisław Kuczyński (Starosta), Jacek Kozłowski (Wicestarosta), Janusz Garbacz (Etatowy Członek Zarządu) i Janina Jung (Członek Zarządu).

 

Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona