Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Z A W I A D O M I E N I E o XXIII sesji Rady Powiatu Drawskiego
14-10-2016

Z A W I A D O M I E N I E o XXIII sesji Rady Powiatu Drawskiego

Data wydarzenia: 14-10-2016

Sesja Rady Powiatu Drawskiego odbędzie się w dniu 21 października 2016 roku (piątek) o godz. 9:00 w sali narad w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim przy Pl. E. Orzeszkowej 3.

Porządek obrad:
1.         Otwarcie sesji.

2.         Ustalenie porządku obrad.

3.         Przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady Powiatu Drawskiego z dnia 09 września 2016 r.

4.         Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami – druk nr 1389

5.         Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.

6.         Trybuna obywatelska.

7.         Sprawozdania z działalności Komisji Rady Powiatu w okresie między sesjami.

8.         Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych na terenie powiatu drawskiego w roku szkolnym 2015/2016 – druk nr 1337.

9.         Sprawozdanie z realizacji uchwały Nr L/274/2010 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 17 września 2010 r. w sprawie nadania priorytetów funkcjonowania oświaty ponadgimnazjalnej w Powiecie Drawskim na lata 2010-2015 za rok szkolny 2015/2016. -  druk nr 1338

10.         Sprawozdanie z realizacji porozumienia Powiatu z Gminą Drawsko Pomorskie w sprawie powierzenia Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy im. St. Żeromskiego w Drawsku Pomorskim zadań powiatowej biblioteki publicznej -  druk nr 1347.

11.         Informacja z analizy oświadczeń majątkowych dokonanych przez :
a)       Wojewodę – druk nr 1386;
b)       Starostę – druk nr 1344;
c)       Przewodniczącego Rady – druk nr 1387;
d)      Urząd Skarbowy – druk nr 1388.

12.         Podjęcie uchwał w sprawie:
a)      nadania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Drawskiego” –  druk nr 1357;
b)      nadania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Drawskiego” –  druk nr 1358;
c)      nadania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Drawskiego” –  druk nr 1359;
d)      nadania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Drawskiego” –  druk nr 1360;
e)      nadania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Drawskiego” –  druk nr 1361;
f)       nadania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Drawskiego” –  druk nr 1362;
g)      nadania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Drawskiego” –  druk nr 1363;
h)      uchwalenia „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Drawskiego” – druk nr 1377;
i)    uchwalenia rocznego Programu współpracy Powiatu Drawskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego na rok 2017 – druk nr 1322;
j)     określenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, zasad udzielania
i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz zwolnień od obowiązku realizacji tych zajęć
–  druk nr 1271;
k)      udzielenia dotacji celowych w roku 2016 z budżetu Powiatu dla ochotniczych straży pożarnych z krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego na terenie powiatu drawskiego – druk nr 1342;
l)     zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków PFRON na realizację zadań z rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych w 2016 roku –  druk nr 1348;
m)    zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków PFRON na realizację zadań z rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych w 2016 roku – druk nr  1390;
n)      zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Drawskiego na lata 2016 – 2035 – druk nr 1373;

o)       zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2016 - druk nr 1372.

13.         Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

14.         Komunikaty i sprawy różne.

15.         Zakończenie sesji.
 
 Przewodniczący Rady
Stanisław Mikołajczyk
Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona