Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert
26-10-2016

Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert

Data wydarzenia: 26-10-2016

Zarząd Powiatu Drawskiego na swoim posiedzeniu w dniu 26 października 2016 r. podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 r.

Treść ogłoszeń konkursowych na realizację w/w zadania oraz wymagany druk oferty znajdują się:
2)      w siedzibie Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim, na urzędowej tablicy ogłoszeń oraz w Wydziale Organizacyjnym Starostwa, pokój nr 216;
3)      na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim – www.powiatdrawski.pl w zakładce organizacje pozarządowe/otwarte konkursy ofert.
 
Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami, zgodnie z ogłoszeniami konkursowymi można składać do 18 listopada 2016 r. do godz.14:00
 
Jednocześnie zapraszamy Państwa do udziału w pracach komisji konkursowej. Udział
w pracach komisji konkursowej jest bezpłatny. W skład komisji konkursowej mogą wchodzić reprezentanci organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1255) ze zm.), którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
 - nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w konkursie;
 - nie pozostają wobec oferentów biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności.
Proszę o zgłaszanie swoich kandydatur w terminie do 7 listopada 2016 r.
- listownie na adres Starostwa (Wydział Organizacyjny, Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim, Pl. E. Orzeszkowej 3, 78-500 Drawsko Pomorskie);
- lub mailowo na adres: wolontariat@powiatdrawski.pl.
Wszystkie szczegółowe informacje dotyczące konkursów oraz kandydatur do komisji konkursowych można uzyskać osobiście w Wydziale Organizacyjnym (pokój 216)
w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim oraz telefonicznie pod numerem 94 36 307 78.
Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona