Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Informacja z XXIII sesji Rady Powiatu Drawskiego
26-10-2016

Informacja z XXIII sesji Rady Powiatu Drawskiego

Data wydarzenia: 26-10-2016

W dniu 21 października 2016 roku odbyła się XXIII sesja Rady Powiatu Drawskiego. Sesję prowadził Stanisław Mikołajczyk – Przewodniczący Rady Powiatu Drawskiego. Głównym tematem sesji była realizacja zadań oświatowych w Powiecie Drawskim.

        Podczas sesji Izabela Krężołek – Naczelnik  Wydziału Edukacji przedstawiła Radnym informacje o stanie realizacji zadań oświatowych na terenie powiatu drawskiego w roku szkolnym 2015/2016. W zakresie tej tematyki Radni omawiali m.in. wyniki naboru do szkół ponadgimnazjalnych, wyniki egzaminów zewnętrznych, współpracę międzynarodową szkół, osiągnięcia szkół  oraz  zapoznali się z działalnością Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Drawsku Pom.  Radni rozpatrzyli także sprawozdanie z realizacji uchwały Nr L/274/2010 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie nadania priorytetów funkcjonowania oświaty ponadgimnazjalnej w Powiecie Drawskim na lata 2010 – 2015 za rok szkolny 2015/2016 oraz zapoznali się z informacją na temat kształcenia zawodowego a potrzebami rynku pracy.
Radni analizowali także sprawozdanie z realizacji porozumienia Powiatu z Gminą Drawsko Pomorskie w sprawie powierzenia Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy im. St. Żeromskiego w Drawsku Pomorskim zadań powiatowej biblioteki publicznej.
Następnie Radni zapoznali się z  informacją z analizy oświadczeń majątkowych dokonanych przez Wojewodę, Starostę Drawskiego, Przewodniczącego Rady Powiatu i Urząd Skarbowy. 
W związku z brakiem kontraktowania usług medycznych Rada Powiatu Drawskiego przyjęła jednomyślnie uchwałę sprzeciwiającą się braku możliwości świadczenia usług medycznych przez szpital kardiologiczny – Centrum Sercowo – Naczyniowe w Drawsku Pomorskim, należące do NAFIS S.A. w Poznaniu.
 
 Uchwała Nr XXIII/159/2016
Rady Powiatu Drawskiego
z dnia 21 października 2016 roku
 
w sprawie braku możliwości świadczenia usług przez szpital kadriologiczny – Centrum Sercowo – Naczyniowe w Drawsku Pomorskim, należące do NAFIS S.A. w Poznaniu.
 
Na podstawie § 15 ust. 3 Statutu Powiatu Drawskiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2013 r., poz. 3153 ze zm.) – Rada Powiatu Drawskiego uchwala, co następuje:
§ 1. Rada Powiatu Drawskiego wyraża zdecydowaną i ostrą dezaprobatę oraz wielkie zaniepokojenie dla postępowania NFZ O/Szczecin wobec Centrum Sercowo- Naczyniowego w Drawsku Pomorskim. NFZ O/Szczecin swoim postępowaniem w sposób rozmyślny doprowadza do likwidacji tak bardzo potrzebnego specjalistycznego ośrodka medycznego w tej części województwa Zachodniopomorskiego, który od dnia 12.12.2013 r. do dnia dzisiejszego nie może otrzymać kontraktu NFZ (3 lata!).
2. Rada Powiatu Drawskiego stanowczo protestuje by NFZ O/Szczecin dalej lekceważył życie i zdrowie Mieszkańców Powiatu Drawskiego oraz traktował nas przedmiotowo – wcześniej zamknięcie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Drawskim Centrum Specjalistycznym, a obecnie likwidacja Drawskiego Centrum Sercowo- Naczyniowego, która może doprowadzić do nieszczęść wielu mieszkańców tej części województwa.
3. Apelujemy o przedstawienie przez NFZ O/Szczecin w trybie odwrotnym rozwiązań prawnych sankcjonujących istnienie Centrum Sercowo-Naczyniowego w Drawsku Pomorskim.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
                                                                                          
 Ponadto Radni przyjęli uchwały w sprawie :
 
a) nadania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Drawskiego”;
 
b) nadania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Drawskiego”;
 
c) nadania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Drawskiego”;
 
d) nadania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Drawskiego”;
 
e) nadania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Drawskiego”;
 
f) nadania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Drawskiego”;
 
g) nadania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Drawskiego”;
 
h) uchwalenia „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Drawskiego”;
 
i) uchwalenia rocznego Programu współpracy Powiatu Drawskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego na rok 2017;
 
j) określenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz zwolnień od obowiązku realizacji tych zajęć;
 
k) udzielenia dotacji celowych w roku 2016 z budżetu Powiatu dla ochotniczych straży pożarnych z krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego na terenie powiatu drawskiego;
 
l) zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków PFRON na realizację zadań z rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych w 2016 roku;
 
m) zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków PFRON na realizację zadań z rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych w 2016 roku;
 
n) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Drawskiego na lata 2016 – 2035;

o) zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2016
Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona