Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Z A W I A D O M I E N I E o XXV sesji Rady Powiatu Drawskiego
18-11-2016

Z A W I A D O M I E N I E o XXV sesji Rady Powiatu Drawskiego

Data wydarzenia: 18-11-2016

Sesja Rady Powiatu Drawskiego odbędzie się w dniu 25 listopada 2016 roku (piątek) o godz. 9:00 w sali narad w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim przy Pl. E. Orzeszkowej 3.

Porządek obrad:

1.         Otwarcie sesji

2.         Ustalenie porządku obrad.

3.         Przyjęcie protokołów :

a)       z XXIII sesji Rady Powiatu Drawskiego z dnia 21.10. 2016 r.

b)       z uroczystej XXIV sesji Rady Powiatu Drawskiego z dnia 10.11.2016 r.

4.         Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami – druk nr 1479.

5.         Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.

6.         Trybuna obywatelska.

7.         Sprawozdania z działalności Komisji Rady Powiatu w okresie między sesjami.

8.         Informacja o stanie środowiska na obszarze województwa zachodniopomorskiego ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Powiatu Drawskiego – druk nr 1474

9.         Podjęcie uchwał w sprawie:

a)apelu dotyczącego remontu dróg krajowych nr 10 i 20 oraz dróg wojewódzkich na terenie powiatu drawskiego –  druk nr 1468;

b)      zmiany uchwały w sprawie herbu i flagi Powiatu Drawskiego –  druk nr 1445;

c)wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym  –  druk nr 1367;

d)     przystąpienia do realizacji projektu pn. „Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralnej, poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu drawskiego” planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020 –  druk nr 1451;

e)przystąpienia do realizacji projektu pn. „Dostosowanie infrastruktury szkolnictwa zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy na obszarze Strefy Centralnej na terenie powiatu drawskiego” planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020
–  druk nr 1452;

f)    przystąpienia do realizacji projektu dotyczącego kompleksowej modernizacji energetycznej Domu Pomocy Społecznej w Darskowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020 Działanie 2.5 Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej
– druk nr 1456;

g)      wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy dzierżawy –  druk nr 1460;

h)      wyrażenia woli zawarcia porozumienia pomiędzy Powiatem Drawskim, Powiatem Stargardzkim i Powiatem Łobeskim w zakresie powierzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego –  druk nr 1473;

i)     włączenia Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej oraz Interwencji Kryzysowej w struktury Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pomorskim oraz uchylenia Uchwały Nr XXI/142/2016 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie połączenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pomorskim z Ośrodkiem Wspierania Dziecka i Rodziny w Drawsku Pomorskim
 – druk nr 1476;

j)     o zmianie uchwały Nr XXI/143/2016 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pomorskim – druk nr 1475;

k)      w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Wspierania Dziecka i Rodziny w Drawsku Pomorskim–  druk nr 1477;

l)     zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2016 - druk nr 1469;

m)    zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Drawskiego na lata 2016 2035 – druk nr 1470.

10.         Odpowiedzi na interpelacje i zapytania

11.         Komunikaty i sprawy różne.

12.         Zakończenie sesji.

Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona