Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Ogłoszenie - otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych
09-02-2017

Ogłoszenie - otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych

Data wydarzenia: 09-02-2017

Informujemy, że Zarząd Powiatu Drawskiego na swoim posiedzeniu w dniu 8 lutego 2017 r. podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r.

Treść ogłoszeń konkursowych na realizację w/wym. zadań oraz wymagany druk oferty znajdują się:
1)      w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim na stronie bip.powiatdrawski.pl, w zakładce ogłoszenia;
2)     w siedzibie Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim, na urzędowej tablicy ogłoszeń oraz w Wydziale Organizacyjnym Starostwa, pokój nr 216;
3)  na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim –www.powiatdrawski.pl w zakładce organizacje pozarządowe/otwarte konkursy ofert/ Biuletyn Informacji Publicznej.
pliki do pobrania:
       - wzór oferty;
       - wzór umowy.
 
Oferty wraz z wymaganymi załącznikami, zgodnie z ogłoszeniami konkursowymi można składać do 3 marca 2017 r.  do godz. 14.00 (liczy się data wpływu oferty do urzędu).
 
Jednocześnie zapraszamy Państwa do udziału w pracach komisji konkursowej. Udział w pracach komisji konkursowej jest bezpłatny. W skład komisji konkursowej mogą wchodzić reprezentanci organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t .j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817), którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
 - nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w konkursie;
 - nie pozostają wobec oferentów biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności.
Proszę o zgłaszanie swoich kandydatur w terminie do 22 lutego 2017 r.
- listownie na adres Starostwa (Wydział Organizacyjny, Starostwo Powiatowe w Drawsku   Pomorskim, Pl. E. Orzeszkowej 3, 78-500 Drawsko Pomorskie);
- lub mailowo na adres: wolontariat@powiatdrawski.pl.
Wszystkie szczegółowe informacje dotyczące konkursów oraz kandydatur do komisji konkursowych można uzyskać osobiście w Wydziale Organizacyjnym (pokój 216) w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim oraz telefonicznie pod numerem 94 36 307 78.
UWAGA
Starosta Drawski serdecznie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu Powiatu Drawskiego na bezpłatne szkolenie, które odbędzie się 20 lutego br. w godzinach 15:30 – 18:00.
Tematem szkolenia będzie prawidłowe wypełnianie formularza ofert zgłaszanych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych oraz ich późniejsze rozliczanie.   
Szkolenie odbędzie się w sali narad nr 07 Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim., Pl. E. Orzeszkowej 3.
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod nr telefonu:
94 36 307 78, lub e- mailem na adres: wolontariat@powiatdrawski.pl                                                              
Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Koronawirus ważne informacje
Ikona wirus
Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport
Publiczny
Ikona