Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Informacja z XXVIII sesji Rady Powiatu Drawskiego
16-02-2017

Informacja z XXVIII sesji Rady Powiatu Drawskiego

Data wydarzenia: 16-02-2017

W dniu 10 lutego 2017 roku odbyła się XXVIII sesja Rady Powiatu Drawskiego. Sesję prowadził Pan Stanisław Mikołajczyk – Przewodniczący Rady Powiatu Drawskiego. Głównym tematem sesji były sprawozdania : z działalności Rady Powiatu Drawskiego, z działalności Komisji Stałych oraz z działalności Zarządu Powiatu Drawskiego.

Sprawozdanie z działalności Rady Powiatu w okresie od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. przedstawił Przewodniczący Rady Powiatu. Rada Powiatu jest organem stanowiącym i do jej kompetencji należy podejmowanie działań zmierzających do regulacji życia mieszkańców na terenie powiatu, zgodnie z kompetencjami zawartymi w ustawie o samorządzie powiatowym. Obecna Rada została wybrana w 2014 r. w wyborach powszechnych i jest V kadencją samorządu powiatowego. Prezydium Rady tworzą :
  1. Stanisław Mikołajczyk – Przewodniczący Rady Powiatu,
  2. Marek Banaszek – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu,
  3. Wiktor Woś – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu.
W okresie sprawozdawczym Rada Powiatu odbyła ogółem 10 Sesji i podjęła 76 uchwał. W tym okresie Radni złożyli 16 interpelacji, 29 wniosków i zapytań. Dotyczyły one m.in. stanu i remontów dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych; ochrony zdrowia i spraw społecznych; edukacji; ochrony środowiska; bezpieczeństwa publicznego.
W roku 2016 Rada Powiatu podjęła trzy uchwały o charakterze apelu. Są to następujące uchwały : uchwała Nr XVIII/128/2016 w sprawie przyjęcia stanowiska opowiadającego się za utrzymaniem spójności terytorialnej województwa zachodniopomorskiego, uchwała Nr XXIII/159/2016 w sprawie braku możliwości świadczenia usług przez szpital kardiologiczny – Centrum Sercowo – Naczyniowe w Drawsku Pomorskim, należące do NAFIS S.A w Poznaniu oraz uchwała Nr XXV/175/2016 w sprawie apelu dotyczącego remontu dróg krajowych nr 10 i 20 oraz dróg wojewódzkich na terenie powiatu drawskiego.
W Radzie Powiatu działają cztery Komisje Stałe : Komisja Rewizyjna; Komisja Budżetu, Gospodarki i Rozwoju; Komisja Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego oraz Komisja Oświaty. Komisje w okresie sprawozdawczym zgłosiły łącznie 20 wniosków i opinii.
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli w 2016 r. przedstawiła Radzie Elżbieta Motyl – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej.
Następnie Pan Stanisław Kuczyński – Starosta Drawski przedstawił informację z prac Zarządu Powiatu Drawskiego w okresie od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. Zarząd Powiatu obradował w składzie:
  1. Stanisław Kuczyński  –   Przewodniczący Zarządu,
  2. Jacek Kozłowski    -   z-ca Przewodniczącego Zarządu,
  3. Janusz Garbacz   -   etatowy członek Zarządu,
  4. Janina Jung        -  członek Zarządu,
     Zarząd Powiatu Drawskiego zajmował się sprawami, których podjęcie wynikało z zadań przypisanych powiatowi w myśl obowiązującego prawa, ustawy o samorządzie powiatowym oraz innych aktów, uchwał Rady Powiatu, zawartych porozumień i umów z poszczególnymi samorządami, organizacjami pozarządowymi oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Zarząd w okresie sprawozdawczym odbył łącznie 54 posiedzenia i zajmował się sprawami m.in. z dziedziny promocji i ochrony zdrowia, edukacji, pomocy społecznej i polityki prorodzinnej, ochrony zabytków i kultury, geodezji, kartografii i katastru, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody, porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, przeciwdziałania bezrobociu oraz lokalnego rynku pracy. Zarząd na swoich posiedzeniach podjął szereg różnego rodzaju decyzji, w tym:
- przygotowano 70 projektów uchwał Rady Powiatu, w tym projekt budżetu Powiatu Drawskiego  na 2017 rok,
- podjęto 155 uchwał Zarządu Powiatu Drawskiego,
- rozpatrzono 179 podań i wniosków w zakresie gospodarki mieniem powiatu, udzielenia dofinansowań, spraw gospodarczych i społecznych,
- przyjęto 61 sprawozdań, informacji i raportów z działalności jednostek organizacyjnych     powiatu, powiatowych służb, inspekcji i staży,
- rozpatrzono 72 inne sprawy.
Radni zapoznali się także ze sprawozdaniem z efektów pracy Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej  oraz realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar w Powiecie Drawskim 2015 – 2020, sprawozdaniem Starosty Drawskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz analizą sytuacji życiowej kombatantów i osób represjonowanych. Przedstawione podczas Sesji sprawozdania i informacje dotyczyły działalności w 2016 r.
 
Ponadto Radni przyjęli uchwały  w sprawie :
 
a)uchwalenia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2017 - 2025,
b)projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie powiatu drawskiego.
Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Koronawirus ważne informacje
Ikona wirus
Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport
Publiczny
Ikona