Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Z A W I A D O M I E N I E o  XXIX sesji Rady Powiatu Drawskiego
17-03-2017

Z A W I A D O M I E N I E o XXIX sesji Rady Powiatu Drawskiego

Data wydarzenia: 17-03-2017

Sesja Rady Powiatu Drawskiego odbędzie się w dniu 24 marca 2017 roku (piątek) o godz. 9:00 w sali narad w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim przy Pl. E. Orzeszkowej 3.

Porządek obrad:
 1.  Otwarcie sesji.
2.   Ustalenie porządku obrad
3.  Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Powiatu odbytej w dniu 10.02.2017 r
4.  Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami – druk nr 1705.
5.   Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych
6.   Trybuna obywatelska
7.  Sprawozdania z działalności Komisji Rady Powiatu w okresie między sesjami.
8. Informacja o stanie sanitarnym na obszarze powiatu drawskiego w roku 2016 – druk nr 1644.
9.  Informacja o stanie sanitarno - epizootycznym na terenie powiatu drawskiego za rok 2016 – druk nr 1645
10. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu drawskiego w roku 2016 – druk nr 1641.
11. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pom. o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz wnioski Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej służące poprawie funkcjonowania krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego (KSRG) na obszarze powiatu, sporządzone na podstawie analizy zagrożeń oraz analizy zabezpieczenia operacyjnego Powiatu Drawskiego, przekazane do wójtów i burmistrzów oraz staroście powiatu, w celu podjęcia działań zmierzających do poprawy funkcjonowania ksrg – druk nr 1642 i 1643.
12. Informacja z realizacji zadań wynikających z „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na obszarze powiatu drawskiego na lata 2013 – 2017” w roku 2016 – druk nr 1646.
13. Sprawozdanie Spółki Szpitale Polskie S.A. z działalności statutowej i finansowej Drawskiego Centrum Specjalistycznego za rok 2016 – druk nr 1700
14. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i wykaz potrzeb z zakresu pomocy społecznej – druk nr 1672.
15.  Podjęcie uchwał w sprawie :
a) rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa – druk nr 1697;
b) dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, na okres od 01 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 – druk nr 1696;
c) określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu drawskiego – druk nr 1699;
d) podziału środków PFRON na realizację zadań z rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych w 2017 roku – druk nr 1673;
e) przystąpienia do realizacji projektu „Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii na wybranych budynkach użyteczności publicznej Powiatu Drawskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020 Działanie 2.10 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł – druk nr 1629;
f) udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Wierzchowo – druk nr 1674;
g) udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Złocieniec – druk nr 1675;
h) zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2017 – druk nr 1698;
i)  o zmianie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Drawskiego na lata 2017 2035 – druk nr 1692.
16.         Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
17.         Komunikaty i sprawy różne. 
18.         Zakończenie sesji.
Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona