Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Informacja z XXIX sesji Rady Powiatu Drawskiego
28-03-2017

Informacja z XXIX sesji Rady Powiatu Drawskiego

Data wydarzenia: 28-03-2017

W dniu 24 marca 2017 roku odbyła się XXIX sesja Rady Powiatu Drawskiego. Sesję prowadził Pan Stanisław Mikołajczyk – Przewodniczący Rady Powiatu Drawskiego.

Głównym tematem sesji był: stan bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu drawskiego w roku 2016.  Sprawozdania o stanie bezpieczeństwa przedstawili Radnym kierownicy inspekcji, służb i straży z Powiatu Drawskiego. Sprawozdania dotyczyły:
- Stanu bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej w 2016 roku. Pożary według gmin w 2016 r. kształtują się następująco: Gmina Czaplinek – 80, Gmina Drawsko Pom. – 86, Gmina Złocieniec – 60, Gmina Ostrowice – 28, Gmina Kalisz Pomorski – 25, Gmina Wierzchowo – 19. Najczęstszą przyczyną powstawania pożarów w 2016 r. była nieostrożność osób dorosłych przy posługiwaniu się otwartym ogniem w tym papierosy, zapałki oraz wady urządzeń grzewczych na paliwo stałe.
- Stanu sanitarnego w 2016 roku na obszarze powiatu drawskiego. Według informacji ocenie poddane zostały m.in. stan sanitarny podmiotów działalności leczniczej, stan sanitarny obiektów żywności, żywienia i materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz kosmetyków, higiena komunalna -  jakość wody przeznaczonej do spożycia, kąpieliska, higiena dzieci i młodzieży - szkoły i inne placówki oświatowo – wychowawcze. 
- Stanu sanitarno – epizootycznego. W 2016 r. kontynuowano zwalczanie enzootycznej białaczki bydła. Objęto nimi wszystkie kwalifikujące się stada bydła z Powiatu Drawskiego. Zbadano ogółem 2541 szt. bydła w 233 stadach. Wszystkie uzyskane wyniki w kierunku enzootycznej białaczki były ujemne. W roku 2016 szczepienie psów przeciwko wściekliźnie przeprowadzono jako akcje zorganizowane we wsiach oraz indywidualne szczepienia w zakładach leczniczych dla zwierząt, ogółem w roku 2016 zaszczepiono 7029 psów oraz 113 kotów. W roku 2016 w związku z tym, że stada świń uzyskały statusy stad urzędowo wolnych od wirusa choroby Aujeszkyego realizowany był monitoring tej choroby, który polegał na badaniu 1/3 stad w odstępie 4 miesięcznym, w skali roku pozwoliło to zbadać wszystkie stada. W monitoringu zbadano 1837 sztuk świń w 85 stadach z wynikami ujemnymi.  
- Stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego. Według przedstawionej informacji w 2016 roku ograniczeniu uległa ilość wszczętych postępowań przygotowawczych w stosunku do roku 2015. W roku 2016 wszczęto 348 dochodzeń i śledztw z grupy określonej siedmioma podstawowymi kategoriami przestępstw najbardziej dokuczliwych społecznie, tj. o 47 postepowań mniej niż w roku 2015, przy czym poziom dynamiki wszczęć jest nadal na korzystnym poziomie 88,1%. W roku 2016 nastąpił wzrost wykrywalności do 44,9 % w stosunku do roku 2015, który wynosił 38,2%. Policjanci prewencji czynnie uczestniczyli w życiu społeczności lokalnych w powiecie drawskim. Są częstymi uczestnikami spotkań ze społeczeństwem, młodzieżą szkolną, prowadzą prelekcje w szkołach i przedszkolach. W 2016 r. dzielnicowi i policjanci służby patrolowej brali czynny udział w 1287 spotkaniach ze społecznością lokalną, w tym 551 spotkaniach z samorządem lokalnym skupionym w radach sołeckich i samorządach mieszkańców.
        Radni zapoznali się także z informacją z realizacji zadań wynikających z „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na obszarze powiatu drawskiego na lata 2013-2017” w roku 2016” oraz sprawozdaniem z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pomorskim wraz z wykazem potrzeb w zakresu pomocy społecznej. 
           Podczas sesji Prezes Szpitali Polskich S.A. – Monika Podziewska omówiła sprawozdanie Spółki Szpitale Polskie S.A. z działalności statutowej i finansowej Drawskiego Centrum Specjalistycznego za rok 2016, w tym: realizację świadczeń w ramach posiadanego kontraktu z Zachodniopomorskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ takich, jak: leczenie szpitalne, ambulatoryjna opieka specjalistyczna, ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne, rehabilitacja lecznicza, podstawowa opieka zdrowotna oraz przychody ze sprzedaży usług medycznych, zakupy dokonane w roku 2016, remonty i konserwacje dokonane w roku 2016, a także wykonanie kontraktu z NFZ za rok 2016.
 Ponadto Radni przyjęli uchwały w sprawie:
a)  rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa;
b)  dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, na okres od 01 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019;
c)  określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu drawskiego;
d) podziału środków PFRON na realizację zadań z rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych w 2017 roku;
e)  przystąpienia do realizacji projektu „Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii na wybranych budynkach użyteczności publicznej Powiatu Drawskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020 Działanie 2.10 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł;
f)   udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Wierzchowo;
g)  udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Złocieniec;
h)  zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2017;
i)   o zmianie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Drawskiego na lata 2017 2035.
Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Koronawirus ważne informacje
Ikona wirus
Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport
Publiczny
Ikona