Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

                      Z A P R O S Z E N I E na XXX sesję Rady Powiatu Drawskiego
14-04-2017

Z A P R O S Z E N I E na XXX sesję Rady Powiatu Drawskiego

Data wydarzenia: 14-04-2017

Sesja Rady Powiatu Drawskiego odbędzie się w dniu 21 kwietnia 2017 roku (piątek) o godz. 9:00 w sali narad w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim przy Pl. E. Orzeszkowej 3.

Porządek obrad:

 

    1.         Otwarcie sesji.

    2.         Ustalenie porządku obrad.

    3.         Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Powiatu Drawskiego z dnia 24 marca 2017 r.

    4.         Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami
– druk nr 1800.

    5.         Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.

    6.         Trybuna obywatelska.

    7.         Sprawozdania z działalności Komisji Rady Powiatu w okresie między sesjami.

    8.         Działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Drawsku Pomorskim w 2016 roku
oraz  w I kwartale 2017 r. oraz informacja na temat sytuacji na rynku pracy w Powiecie Drawskim – druk nr 1753.

   9.     Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Powiatu Drawskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” za rok 2016 – druk nr 1766.

10.          Sprawozdanie z działalności Zarządu Dróg Powiatowych za rok
2016 – druk nr 1768.

11.         Plan zadań inwestycyjnych Zarządu Dróg Powiatowych na rok 2017
druk nr 1769.     

12.         Sprawozdanie z działalności Domu Pomocy Społecznej w Darskowie za 2016 r.
druk nr 1788.

13.   Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych za rok 2016 – druk nr  1759.

14.         Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2016 – druk nr  1760.

15.    Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawnościw Drawsku Pomorskim za 2016 rok – druk nr 1750.

16.     Sprawozdanie za rok 2016 z działalności Powiatowego Dziennego Domu Samopomocy – Ośrodka Rehabilitacyjno – Kulturalnego w Drawsku Pomorskim
 – druk nr 1635.

17.         Podjęcie uchwały w sprawie :

a)       wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Powiatu Drawskiego – druk nr 1749;

b)       rozpatrzenia skarg na działalność Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pomorskim – druk nr 1786;

c)  zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Drawskiego oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze – druk nr 1775;

d)   zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2015 – 2017 – druk nr 1761;

e)       zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2017 – druk nr 1764;

f)        zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Drawskiego na lata
2017 – 2035 – druk nr 1765.

18.         Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

19.         Komunikaty i sprawy różne.

20.         Zakończenie sesji.

 

Przewodniczący Rady

Stanisław Mikołajczyk

  

 

 

 

 

Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Koronawirus ważne informacje
Ikona wirus
Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport
Publiczny
Ikona