Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Z A W I A D O M I E N I E o XXXIII sesji Rady Powiatu Drawskiego
23-06-2017

Z A W I A D O M I E N I E o XXXIII sesji Rady Powiatu Drawskiego

Data wydarzenia: 23-06-2017

Sesja Rady Powiatu Drawskiego odbędzie się w dniu 30 czerwca 2017 roku (piątek) o godz. 9:00 w sali narad w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim przy Pl. E. Orzeszkowej 3.

Porządek obrad :
1.         Otwarcie sesji.
2.         Ustalenie porządku obrad.
3.         Przyjęcie protokołów :
a)       z XXXI sesji Rady Powiatu Drawskiego z dnia 19.05.2017 r.
b)       z nadzwyczajnej XXXII sesji Rady Powiatu Drawskiego z dnia 12.06.2017 r
 
4.         Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami– druk nr 1923.
5.         Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.
6.         Trybuna obywatelska.
7.         Sprawozdania z działalności Komisji Rady Powiatu w okresie między sesjami
8.          Sprawozdanie z realizacji budżetu Powiatu Drawskiego za 2016 rok :
a)      sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania budżetu Powiatu Drawskiego za rok 2016 – druk nr 1735;
b)    uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Drawskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 r. wraz z informacją o stanie mienia – druk nr 1876;
c)       sprawozdanie finansowe Powiatu Drawskiego sporządzone na dzień 31.12.2016 r.;
d)   opinia Komisji Budżetu, Gospodarki i Rozwoju na temat sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Drawskiego za
2016 r.;
e)       uchwała oraz wniosek Komisji Rewizyjnej do Rady Powiatu o udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium – druk nr  1877 i 1878;
f)     uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Drawskiego w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok  – druk nr 1909;
g)        stanowisko Klubów Radnych;
h)      dyskusja nad sprawozdaniem finansowym i sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Drawskiego za 2016 r.;
i)         podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Drawskiego za 2016 r. – druk nr 1910,
j)       podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Drawskiego za rok 2016 – druk nr 1879.
9.         Sprawozdanie z realizacji Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2022 za rok 2016, w tym „Program Rozwoju Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2014 – 2020” – druk nr 1874
10.         Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z rozpatrzonych petycji w roku 2016 :
a)      podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z rozpatrzonych petycji 
w roku 2016 – druk nr 1895.     
11.         Podjęcie uchwał w sprawie :
a)       o zmianie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Drawskiego w przedmiocie zmiany granic gmin naruszających granicę Powiatu Drawskiego – druk nr 1921;
b)       stanowiska wobec lokalizacji fermy trzody chlewnej – „Megafermy” – druk nr 1915;
c)      zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków PFRON na realizację zadań z rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych w 2017 roku – druk nr 1889;
d)      utworzenia w Drawsku Pomorskim filii Szkoły Podstawowej Specjalnej w Bobrowie – druk nr 1913;
e)       uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Drawski
– druk nr 1914;
f)      udzielenia dotacji celowych w roku 2017 z budżetu Powiatu dla ochotniczych straży pożarnych z krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego na terenie powiatu drawskiego – druk nr 1883;
g)       zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2017 – druk nr 1892;
h)      zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Drawskiego na lata 2017 – 2035 – druk nr 1893.
 
12.         Odpowiedzi na interpelacje i zapytania
13.         Komunikaty i sprawy różne
14.         Zakończenie sesji.
 
Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Koronawirus ważne informacje
Ikona wirus
Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport
Publiczny
Ikona