Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

ZARZĄD Z ABSOLUTORIUM - Informacja z XXXIII sesji Rady Powiatu Drawskiego.
04-07-2017

ZARZĄD Z ABSOLUTORIUM - Informacja z XXXIII sesji Rady Powiatu Drawskiego.

Data wydarzenia: 04-07-2017

W dniu 30 czerwca 2017 roku odbyła się XXXIII sesja Rady Powiatu Drawskiego. Sesję prowadził Pan Stanisław Mikołajczyk – Przewodniczący Rady Powiatu Drawskiego.

Głównym tematem sesji było rozpatrzenie sprawozdania  finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 r. Radni zapoznali się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wykonania budżetu Powiatu za 2016 r., z opinią Komisji Budżetu, Gospodarki i Rozwoju Rady Powiatu, wnioskiem Komisji Rewizyjnej do Rady Powiatu o udzielenie Zarządowi Powiatu absolutorium, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w przedmiocie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu
w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Drawskiego absolutorium oraz stanowiskiem Klubów Radnych. Radni Powiatu Drawskiego po wysłuchaniu opinii udzielili Zarządowi Powiatu Drawskiego  absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu za 2016 r.
Następnie Radni zapoznali się  ze sprawozdaniem za rok 2016 z realizacji Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014 – 2022 w tym „Programem Rozwoju Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2014 – 2020”.
Radni podjęli także uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z rozpatrzonych petycji w roku 2016.
Ze względu na znaczną ilość produkcji trzody chlewnej na terenie gminy Czaplinek, Rada Powiatu Drawskiego jednogłośnie wyraziła swój sprzeciw wobec zamiaru lokalizacji kolejnej fermy trzody chlewnej – „Megafermy”. Stanowisko to podyktowane jest przede wszystkim utrzymaniem komfortu życia mieszkańców gminy Czaplinek, jak i całego terenu powiatu drawskiego. Lokalizacja tak dużej produkcji zwierzęcej w sąsiedztwie gminy przyrodniczo – turystycznej pociąga za sobą szereg poważnych zagrożeń, nie tylko dla bezpośredniego sąsiedztwa fermy, ale także całego rejonu Warty. Negatywny wpływ tak dużej fermy dotyczył będzie wszystkich komponentów środowiska przyrodniczego tj.: powietrza, gleby oraz wód i to zarówno powierzchniowych jak i opadowych.   
 Ponadto Radni przyjęli uchwały w sprawie :
a)       o zmianie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych
z mieszkańcami Powiatu Drawskiego w przedmiocie zmiany granic gmin naruszających granicę Powiatu Drawskiego;
b)      zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków PFRON na realizację zadań z rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych w 2017 roku;
c)       utworzenia w Drawsku Pomorskim filii Szkoły Podstawowej Specjalnej
w Bobrowie;
d)      uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach
i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Drawski;
e)   udzielenia dotacji celowych w roku 2017 z budżetu Powiatu dla ochotniczych straży pożarnych z krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego na terenie powiatu drawskiego;
f)        zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2017;
g)       zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Drawskiego na lata 2017 – 2035.
Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona