Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w liczbach – I półrocze 2017
13-07-2017

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w liczbach – I półrocze 2017

Data wydarzenia: 13-07-2017

W 2016 r. w Powiecie Drawskim Starosta Drawski Stanisław Kuczyński utworzył dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej. Jeden punkt znajduje się w budynku Starostwa Powiatowego, drugi natomiast w budynku Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Czaplinku, przy ul. Wałeckiej 57.

W 2017 r. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Czaplinku został powierzony do prowadzenia przez organizację pozarządową – Fundacja TOGATUS PRO BONO, ul. Warmińska 7/1, 10 – 544 Olsztyn.
Od 1 stycznia 2017 r. nastąpiły zmiany do ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, które spowodowały rozszerzenie katalogu osób uprawnionych do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej o kobiety w ciąży.
 
W okresie od 1 stycznia 2017 r.  do 30 czerwca 2017 r.  udzielono ogólnie 258 porad, z czego:
 • w  Punkcie w Drawsku Pomorskim – 160 porad i zebrano 57 oświadczeń uprawniających do uzyskania porady prawnej,
 • w Punkcie w Czaplinku – 98 porad  i zebrano 3 oświadczenia uprawniające do uzyskania porady prawnej.
 1. Najczęściej z poradnictwa korzystały osoby po 65 roku życia                           - 127 osób,                                                                    oraz osoby  w  wieku  do 26 lat                                                          -  58 osób,
w następnej kolejności osoby legitymujące się oryginałem lub odpisem decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczeniem o udzieleniu świadczenia                                                  -  47 osób,
- następnie osoby posiadające Kartę Dużej Rodziny                                   -  18 osób.
 1. Dziedziną prawa, z której udzielono poradnictwa w największej ilości,
to  sprawy z zakresu :
1)      prawa spadkowego                                                                                 - 40 osób,
2)      dotyczące alimentów                                                                              - 42 osoby,
3)      prawa cywilnego                                                                                    - 69 osób
(z wyłączeniem spraw z zakresu prawa rzeczowego i spadkowego)
4)      prawa rzeczowego                                                                                  - 24 osoby,
5)      prawa pracy                                                                                            - 19 osób,
6)      prawa administracyjnego z wyjątkiem prawa podatkowego                 - 14 osób,
7)      rozwodu, separacji…                                                                              - 23 osoby
8)      prawa rodzinnego, z wyłączeniem rozwodów, separacji i alimentów    - 18 osób
9)      prawa karnego itd.                                                                                   - 24osoby
 1. Najczęstszą formą udzielonej pomocy prawnej było:
1)poinformowanie osoby uprawnionej o stanie prawnym
oraz o przysługujących jej prawach i obowiązkach                                           - 194 osoby,
2)      wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego                            - 200 osób,
3)      udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma                               - 53 osoby.
 1. Czas poświęcony na udzielenie pomocy prawnej to:
1)      od 15 do  30 minut                                                                                 - 75 osób,
2)      od 30 do  60 minut                                                                                 - 103 osoby,
3)      powyżej 60 minut                                                                                    - 52  osoby.
 1. Najczęściej z poradnictwa korzystały kobiety                                          - 84 osoby,
- mężczyźni                                                                                                    - 62 osoby,
 
 1. Przeważały osoby z wykształceniem:
1)      podstawowym ukończonym                                                                  - 31 osób,
2)      średnim ogólnokształcącym                                                                   - 50 osób,
3)      zasadniczym zawodowym                                                                     - 68 osób,
 1. Najczęściej z pomocy korzystały osoby ze średnim
miesięcznym dochodem netto od 800 do 2599 zł,                                        - 79 osób,
- poniżej 800 zł                                                                                           - 36 osób,
- bez dochodu                                                                                             - 31 osób
 1. Najliczniejszą grupę stanowiły osoby z liczbą członków
gospodarstwa domowego od 2 do 4                                                            - 92 osoby
oraz osoby samotne                                                                                  - 40 osób,
były to osoby zamieszkujące:
w mieście od 10 000 – 25 000 mieszkańców                                               - 68 osób
i na wsi                                                                                                    - 59 osób.
 1. Liczba osób, które wyraziły zgodę na ujawnienie
ich danych zbiorczych                                                                                - 146 osób,
osoby, które nie wyraziły zgody                                                                  - 112 osób,
 
W I półroczu 2017 roku na nieodpłatną pomoc prawną wydatkowano kwotę  60.602,82 zł (na dwa punkty).
Ponadto realizując zapisy art. 9 ust. 3 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2015 r., poz.1255 ze zmianami) Starosta Drawski udostępnił na stronie internetowej Powiatu Drawskiego w  Biuletynie Informacji Publicznej (bip.powiatdrawski.pl)  następujące informacje:
1)      Dla kogo nieodpłatna pomoc?
2)    Zarządzenie w sprawie usytuowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i określenia harmonogramu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej,
3)      Prezentacja o nieodpłatnej pomocy prawnej,
4)      Przyjęcia interesantów,
5)      Informacje
Powyższe informacje są na bieżąco aktualizowane.

 

  

Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Koronawirus ważne informacje
Ikona wirus
Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport
Publiczny
Ikona