Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

 Uchwała Nr 380 /2017 Zarządu Powiatu Drawskiego z dnia 29.08.2017 r.
29-08-2017

Uchwała Nr 380 /2017 Zarządu Powiatu Drawskiego z dnia 29.08.2017 r.

Data wydarzenia: 29-08-2017

W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w 2017 roku zadania zleconego przez Powiat Drawski do realizacji fundacjom i organizacjom pozarządowym z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r., poz.814 z późn. zm.), art. 36 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2046 z późn. zm.), uchwały Rady Powiatu Drawskiego Nr XXIX/205/2017  z dnia  24 marca 2017 r.  w sprawie podziału środków PFRON na realizację zadań z rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych w 2017 roku, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.), Zarząd Powiatu Drawskiego uchwala, co następuje:

 

§ 1.1. Postanawia się ogłosić otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji w 2017 rokuzadania zleconego przez  Powiat Drawski do realizacji fundacjom i organizacjom pozarządowym z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

2.Szczegółowe warunki konkursu określa ogłoszenie stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ogłoszenie, o którym mowa w § 1 ust. 2 podlega opublikowaniu na stronie internetowej Powiatu Drawskiego (www.powiatdrawski.pl) organizacje pozarządowe – otwarty konkurs ofert  z rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pomorskim oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego  w Drawsku Pomorskim i  tablicy ogłoszeń Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pomorskim.

§ 3.Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pomorskim.

§ 4.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik nr 1

Wzór oferty

Wzór sprawozdania

Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Koronawirus ważne informacje
Ikona wirus
Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport
Publiczny
Ikona