Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Ogłoszenie o naborze kandydatów do opiniowania ofert
25-09-2017

Ogłoszenie o naborze kandydatów do opiniowania ofert

Data wydarzenia: 25-09-2017

Zarząd Powiatu Drawskiego na swoim posiedzeniu w dniu 29 sierpnia 2017 roku podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w 2017 roku zadania pn. „Wiedza” z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych do realizacji fundacjom i organizacjom pozarządowym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Treść ogłoszenia konkursowego na realizację w/wym. zadania oraz wymagany druk oferty znajdują się:
1)    w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim na stronie bip.powiatdrawski.pl, w zakładce ogłoszenia;
2)    w siedzibie Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim, na urzędowej tablicy ogłoszeń;
3) na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim - www.powiatdrawski.pl w zakładce organizacje pozarządowe /otwarte konkursy ofert/ Biuletyn Informacji Publicznej;
4)  w Biuletynie Informacji Publicznej  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pomorskim na stronie bip.pcprdrawsko.pl, w zakładce Rehabilitacja społeczna;
5)  w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pomorskim, na tablicy ogłoszeń.
 
Oferty wraz z wymaganymi załącznikami, zgodnie z ogłoszeniem konkursowym można składać do 1 października 2017 r. do godz. 15.00 (liczy się data wpływu oferty do urzędu).
 
 
 Jednocześnie zapraszamy Państwa do udziału  w pracach komisji konkursowej. Udział jest w pracach komisji konkursowej jest bezpłatny. W skład komisji konkursowej mogą wchodzić reprezentanci organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art.3 ust.  3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r., poz.1817), którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
- nie reprezentują  organizacji/podmiotów biorących udział w konkursie;
- nie pozostają wobec oferentów biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności.
Proszę o zgłaszanie swoich kandydatur w terminie do 29 września 2017 r.
- listownie na adresPowiatowego Centrum Pomocy   Rodzinie w Drawsku Pomorskim, 78-500 Drawsko Pomorskie, ul. Chrobrego 4;
-lub mailowo na adres; pcprdrawsko@wp.pl
 
Wszystkie szczegółowe informacje dotyczące konkursów oraz kandydatur  do komisji konkursowej można uzyskać osobiście w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pomorskim,  78-500 Drawsko Pomorskie, ul. Chrobrego 4 (pokój 8) ; lub telefonicznie pod numerem 943633762.

 

Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona