Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Kontrakt Samorządowy Strefy Centralnej 2014-2020
25-05-2018

Kontrakt Samorządowy Strefy Centralnej 2014-2020

Data wydarzenia: 25-05-2018

 
Szanowni Państwo!
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119/1) – dalej RODO − informujemy, że:
1. administratorem  Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020;
2. podstawę prawną przetwarzania  Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 2 lub art. 27 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 t.j.) – dane osobowe są niezbędne dla realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 na podstawie:
w odniesieniu do zbioru Projekty RPO WZ 2014-2020:
1) rozporządzenia 1303/2013;
2) rozporządzenia nr 1304/2013;
3) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020;
w odniesieniu do zbioru centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych:
1) rozporządzenia nr 1303/2013;
2) rozporządzenia nr 1304/2013;
3) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020;
4) rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) Nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiające szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi;
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu pn. „Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralnej, poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu drawskiego” w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (RPO WZ 2014-2020);
4. Pani/Pana dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej – Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy, ul. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin, beneficjentowi realizującemu projekt  - Powiatowi Drawskiemu, Pl. E. Orzeszkowej 3, 78-500 Drawsko Pomorskie oraz podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu. :
5. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Powierzającego , Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta;  moje dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Powierzającego, Instytucji Pośredniczącej oraz beneficjenta kontrole i audyt w ramach RPO WZ 2014-2020;
6. podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu;
7.    podanie danych jest wymogiem ustawowym pozwalającym na realizację celów wymienionych w pkt. 4, niepodanie danych osobowych wyklucza z udziału w ww. Projekcie;
8.  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z realizacji RPOWZP 2014-2020 oraz z przepisów prawa dot. archiwizacji;
9. ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do sprzeciwu;
10. ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO;
11. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia RODO;
12. po zakończeniu udziału w projekcie udostępni Pani/Pan beneficjentowi dane dotyczące Pani/Pana statusu na rynku pracy oraz informacje na temat udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji w celu realizacji zadań w zakresie monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno – promocyjnych w ramach RPOWZP 2014-2020 (dotyczy uczestnika projektu).
Priorytet VIII Edukacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
Działanie 8.9 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach Kontraktów Samorządowych.
Nazwa projektu: „Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralnej, poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu drawskiego”
 Numer projektu : RPZP.08.09.00-32-K006/17
 
 

Projekty Powiatu Drawskiego:

 
 1. „Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralnej, poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu drawskiego”

 

 
 
 
Powiat Drawski realizuje projekt unijny dla uczniów technikum i zasadniczej szkoły zawodowej pn. „Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralnej, poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu drawskiego”
Numer projektu : RPZP.08.09.00-32-K006/17
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej VIII Edukacja, Działanie 8.9 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020.
 
Cel projektu został zdefiniowany jako wzrost o 400 uczniów szkół zawodowych, które dzięki realizacji projektu, poprzez dopasowanie działań do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy, w okresie od 01.08.2017 r. do 31.12.2020 r., zwiększyły szanse na podjęcie aktywności społecznej (dalsza edukacja) i zawodowej (podjęcie zatrudnienia po opuszczeniu projektu).
 
Jest to pierwszy projekt wspierający proces nauczania obejmujący 6 placówek Powiatu Drawskiego:
 1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Czaplinek,
 2. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Czaplinek
 3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Drawsko
 4. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Kalisz Pomorski
 5. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Złocieniec
 6. Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Drawsko
 
W projekcie:
 1. Bezpłatne kursy i szkolenia dla uczniów: PRAWO JAZDY kat B, Technik Cyfrowych Procesów Graficznych, Mechanika Ogólna, barman-barista, Programowanie C++, Public Relations, kurs kulinarny „Dookoła świata”, kurs na kandydatów na pilotów wycieczek krajowych i zagranicznych, obsługa programu Gastrochef, projektowanie konstrukcji meblowych AUTOCAD wraz z renowacją i konserwacją mebli, kurs języka obcego, AUTO CAD na płaszczyźnie 2D, kurs kelnerski, kurs EVENT Manager, TIK w gastronomii, obsługa kas fiskalnych oraz terminali kart płatniczych, komputerowa obsługa sprzedaży i magazynu, operator wózka jezdniowego, operator – programista CNC, spawanie metoda MAG i TIG, operator koparki, uprawnienia SEP do 1kV, Programowanie JAVA, ECDL
 2. Staże/ praktyki zawodowe  - płatne, w tym zwrot kosztów dojazdów
 3. Doradztwo edukacyjno – zawodowe oraz zawodowe
 4. Stypendia
 5. Dokształcanie nauczycieli przedmiotów zawodowych – studia podyplomowe, szkolenia
 6. Przygotowania na studia - zajęcia na uczelniach wyższych
 7. Nawiązanie szerszej współpracy szkół z pracodawcami oraz szkołami wyższymi,
 8. Udział w targach tematycznych
 
W projekcie do końca 2020 roku weźmie udział 400 uczniów oraz 23 nauczycieli praktycznej nauki zawodu.
 
Wartość projektu to 4 456 990,00 zł przy wkładzie z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w wysokości 3 788 441,49 zł.
 
Biuro projektu: Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim Pl. E. Orzeszkowej 3.
Zapraszamy do kontaktu z koordynatorami szkolnymi.
 
Harmonogram udzielonego wsparcia w ramach projektu - POBIERZ
Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona