Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

200 tysięcy na realizację zadań publicznych dla III sektora
11-10-2017

200 tysięcy na realizację zadań publicznych dla III sektora

Data wydarzenia: 11-10-2017

Dziś rano, tj. 11 października odbyło się posiedzenie Zarządu Powiatu Drawskiego na którym dokonano podziału środków finansowych na realizację zadań publicznych w otwartych konkursach ofert oraz na tryb pozakonkursowy.

Zarząd Powiatu zaplanował 200.000,00 zł w rocznym programie współpracy Powiatu Drawskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018. To o 20.000,00 zł więcej niż w roku bieżącym.
Przyjęto również informację o sposobie wydatkowania dotacji podmiotowej przeznaczonej
na realizację zadań powiatowych na Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną im. St. Żeromskiego w Drawsku Pom., o stanie realizacji zadań oświatowych na terenie powiatu drawskiego w roku szkolnym 2016/2017, dot. analizy badania satysfakcji klienta z poziomu usług świadczonych w Starostwie Powiatowym, dot. analizy oświadczeń majątkowych oraz raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Drawskiego na lata 2015-2016. Postanowiono zorganizować siedemnastą edycję Powiatowej Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. Ponadto przyjęto projekt zarządzenia w sprawie usytuowania i określenia harmonogramu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz dwa projekty porozumień w sprawie realizacji zadania współdziałania w zapewnianiu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 roku.
Podjęto uchwały, w tym m.in. uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Drawskiego na lata 2017-2035, zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2017, w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w 2017 roku zadania zleconego przez Powiat Drawski do realizacji fundacjom i organizacjom pozarządowym w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz uchwałę o zmianie uchwały w sprawie organizacji konkursu
pt. „V Dyktando o Pióro Starosty Drawskiego”.
Projekty uchwał Rady Powiatu opiniowane na dzisiejszym posiedzeniu Zarządu dotyczyły zmiany uchwały w sprawie podziału środków PFRON na realizację zadań z rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienie osób niepełnosprawnych w 2017 roku, zmiany uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Bobrowie, nadania statutu Szkole Podstawowej dla Dorosłych w Mielenku Drawskim oraz zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2017.
Ponadto rozpatrywano wniosek o bezpłatne użyczenie hali oraz o przyznanie dofinansowania w związku z jubileuszem Zasadniczej szkoły Zawodowej w Drawsku Pomorskim.
Zarząd obradował w składzie: Stanisław Kuczyński (Starosta), Jacek Kozłowski (Wicestarosta), Janusz Garbacz (Etatowy Członek Zarządu) i Janina Jung (Członek Zarządu).
Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Koronawirus ważne informacje
Ikona wirus
Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport
Publiczny
Ikona