Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Z A W I A D O M I E N I E o XXXVII sesji Rady Powiatu Drawskiego
13-10-2017

Z A W I A D O M I E N I E o XXXVII sesji Rady Powiatu Drawskiego

Data wydarzenia: 13-10-2017

Sesja Rady Powiatu Drawskiego odbędzie się w dniu 20 października 2017 roku (piątek) o godz. 9:00 w sali narad w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim przy Pl. E. Orzeszkowej 3.

Porządek obrad:
1.         Otwarcie sesji.
2.         Ustalenie porządku obrad
3.         Przyjęcie protokołów
a)         z XXXV sesji Rady Powiatu Drawskiego z dnia  15.09.2017 r.
b)         z XXXVI nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Drawskiego z dnia 06.10.2017 r.
5.        Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami – druk nr 2183.
6.         Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.
7.         Trybuna obywatelska.
8.         Sprawozdania z działalności Komisji Rady Powiatu w okresie między sesjami.
9.         Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych na terenie powiatu drawskiego w roku szkolnym 2016/2017 – druk nr 2172
10.      Sprawozdanie z realizacji porozumienia Powiatu z Gminą Drawsko Pomorskie w sprawie powierzenia Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy im. St. Żeromskiego w Drawsku Pomorskim zadań powiatowej biblioteki publicznej -  druk nr 2175
11.       Raport z wykonania programu ochrony środowiska dla Powiatu Drawskiego na lata 2015 – 2016 – druk nr 2169.
12.        Informacja z analizy oświadczeń majątkowych dokonanych przez :
a)       Wojewodę – druk nr 2186;
b)       Starostę – druk nr 2155;
c)        Przewodniczącego Rady – druk nr 2187;
d)       Urząd Skarbowy – druk nr 2188.
 
 13.         Podjęcie uchwał w sprawie:
a) uchwalenia rocznego Programu współpracy Powiatu Drawskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 –  druk nr 2073;
b) uchwalenia „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na obszarze powiatu drawskiego na lata 2018 - 2022 –  druk nr 2139;
c) wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny na rzecz Gminy Złocieniec nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Drawskiego –  druk nr 2123;
d) określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu drawskiego –  druk nr 2146;
e) nadania statutu Szkole Podstawowej dla Dorosłych w Mielenku Drawskim – druk nr 2173;
f) zmieniająca uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej szkoły Podstawowej Specjalnej w Bobrowie  –  druk nr 2174;
g) zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków PFRON na realizację zadań z rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych w 2017 roku – druk nr  2141;
h) zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2017 - druk nr 2178;
i) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Drawskiego na lata 2017-2035 – druk nr 2180
 
14.         Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
15.         Komunikaty i sprawy różne.
16.         Zakończenie sesji.
 
 
Przewodniczący Rady
Stanisław Mikołajczyk
Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Koronawirus ważne informacje
Ikona wirus
Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona