Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Ogłoszenie - nieodpłatna pomoc prawna
25-10-2017

Ogłoszenie - nieodpłatna pomoc prawna

Data wydarzenia: 25-10-2017

Zarząd Powiatu Drawskiego na swoim posiedzeniu w dniu 25 października 2017 r. podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 r.

Treść ogłoszeń konkursowych na realizację w/wym. zadań oraz wymagany druk oferty znajdują się:
1)    w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim na stronie bip.powiatdrawski.pl, w zakładce ogłoszenia;
2)    w siedzibie Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim, na urzędowej tablicy ogłoszeń oraz w Wydziale Organizacyjnym Starostwa, pokój nr 216;
3) na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim – www.powiatdrawski.pl w zakładce organizacje pozarządowe/otwarte konkursy ofert/ Biuletyn Informacji Publicznej.
 
pliki do pobrania:
        
Oferty wraz z wymaganymi załącznikami, zgodnie z ogłoszeniami konkursowymi można składać do 17 listopada 2017 r.  do godz. 14.00 (liczy się data wpływu oferty do urzędu).
 
Jednocześnie zapraszamy Państwa do udziału w pracach komisji konkursowej. Udział
w pracach komisji konkursowej jest bezpłatny. W skład komisji konkursowej mogą wchodzić reprezentanci organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 ze zm.), którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
 - nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w konkursie;
 - nie pozostają wobec oferentów biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności.
Proszę o zgłaszanie swoich kandydatur w terminie do 03 listopada 2017 r.
- listownie na adres Starostwa (Wydział Organizacyjny, Starostwo Powiatowe w Drawsku   Pomorskim, Pl. E. Orzeszkowej 3, 78-500 Drawsko Pomorskie);
- lub mailowo na adres: m.katuszonekt@powiatdrawski.pl.
Wszystkie szczegółowe informacje dotyczące konkursów oraz kandydatur do komisji konkursowych można uzyskać osobiście w Wydziale Organizacyjnym (pokój 216) w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim oraz telefonicznie pod numerem
94 36 307 78.
 
 
 
 

 

 

Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona