Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

NGO: Jak to jest z tymi konkursami? (cz. IV)
16-11-2017

NGO: Jak to jest z tymi konkursami? (cz. IV)

Data wydarzenia: 16-11-2017

STANISŁAW KUCZYŃSKI: Podział środków na zadania zlecane organizacjom pozarządowym jest niełatwy. Dla odchodzących z „kwitkiem” jest jeszcze jedna szansa - tryb pozakonkursowy.

Tak zwany tryb małych zleceń nie wymaga formy konkursowej. NGO-symogą w tym trybie ubiegać się o realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym.
Co to takiego? Aby starać się o środki, trzeba mieć świadomość, że nie będzie to więcej niż 10 000 zł. A raczej sporo mniej. Samo zadanie musi być zrealizowane w ciągu najdłużej 90 dni, choć może być znacznie krótsze. Natomiast łączna kwota środków finansowych przekazanych tej samej organizacji pozarządowej lub temu samemu podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego nie może przekroczyć 20 000 zł w danym roku kalendarzowym.
Skąd bierzemy na to pieniądze? Wysokość środków przeznaczanych na dofinansowanie zadań w tym trybie określana jest corocznie przez Zarząd Powiatu i wynosi maksymalnie 20% zaplanowanych pieniędzy na współpracę. Jeśli w 2018 będzie ogółem 200 000 zł, to aż 30 000 planowanych jest na tryb pozakonkursowy.
O przyznaniu środków decyduje każdorazowo Zarząd Powiatu Drawskiego, biorąc pod uwagę celowość realizacji danego zadania oraz wysokość posiadanych środków finansowych. Złożenie prawidłowo wypełnionej oferty wraz z niezbędnymi załącznikami nie gwarantuje więc jego dofinansowania.
W ciągu 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty do Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim, na którą Zarząd Powiatu uznając jego celowość przyznał dotację w ramach posiadanych na ten cel środków, oferta na okres 7 dni jest upubliczniana, tj. zamieszczana:
-       w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim: bip.powiatdrawski.pl
-             na urzędowej tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim;
-   na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim: www.powiatdrawski.pl
 
W terminie do 7 dni od dnia upublicznienia oferty każdy może zgłosić do niej uwagi. Po rozpatrzeniu tych uwag zawierana jest z organizacją pozarządową umowa dotycząca realizacji zadnia publicznego.
Współpraca Powiatu Drawskiego o charakterze pozafinansowym  z organizacjami  pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznegopolega ponadto na:
-         konsultowaniu z organizacjami pozarządowymi projektów aktów normatywnych
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji;
-        wzajemnie informowaniu się o planowanych kierunkach działań;
-     udziale przedstawicieli organizacji pozarządowych w pracach Komisji Konkursowych powoływanych w celu opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert;
-       informowaniu o zadaniach publicznych, które będą realizowane w danym roku wraz
z podaniem wysokości środków przeznaczonych z budżetu powiatu na realizację tych zadań oraz o ogłaszanych konkursach ofert na realizację zadań publicznych i sposobach ich rozstrzygnięć;
-      wspieraniu organizacji pozarządowych w poszukiwaniu środków finansowych z innych źródeł niż budżet Powiatu;
-     organizowaniu lub informowaniu o możliwościach uczestnictwa w szkoleniach, konsultacjach, konferencjach;
-   umożliwieniu umieszczenia informacji o przedsięwzięciach realizowanych przez organizacje pozarządowe na stronie internetowej Powiatu, w zakładce organizacje pozarządowe;
-     udostępnianiu, na wniosek organizacji, sali na zorganizowanie m.in. spotkań, szkoleń, konferencji, doradztwa specjalistycznego.
 
Składanie wniosków o realizację zadania publicznego w trybie pozakonkursowym umożliwia art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Koronawirus ważne informacje
Ikona wirus
Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona