Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Zarząd ogłasza otwarte konkursy ofert
08-02-2018

Zarząd ogłasza otwarte konkursy ofert

Data wydarzenia: 08-02-2018

Na wczorajszym posiedzeniu tj. 7 lutego br. Zarząd Powiatu Drawskiego podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w siedmiu zakresach

Zakresy konkursów dotyczą:wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; ochrony i promocji zdrowia; działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym i działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; promocji i organizacji wolontariatu; wspierania rodzin i systemu pieczy zastępczej; porządku i bezpieczeństwa publicznego.
Ponadto podjęto jeszcze pięć uchwał, w tym uchwałę w sprawie: nadania Regulaminu Organizacyjnego ZPE-T w Bobrowie, zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego, uczczenia 100-nej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok bieżący oraz wyrażenia zgody na rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Usługa organizacji i przeprowadzenia szkoleń z zakresu doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu” realizowane w ramach Kontraktu Samorządowego”.
Przyjęto informacje o sposobie wydatkowania dotacji przeznaczonej na realizację zadań powiatowych przez Miejską i Powiatową Bibliotekę w Drawsku Pomorskim, sytuacji finansowej jednostek oświatowych, sytuacji życiowej kombatantów i osób represjonowanych (za rok ubiegły) oraz sprawozdanie z działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Czaplinku, z pracy Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych oraz z prac Zarządu Powiatu Drawskiego w ub. roku.
Rozpatrywano wniosek o patronat Starosty Drawskiego nad dwoma edycjami Pomerania Rescue.
Opiniowano również dwa projekty uchwał Rady Powiatu Drawskiego. Pierwszy w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę, natomiast drugi w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Drawskiego na lata 2018-2035.
Zarząd obradował w składzie: Stanisław Kuczyński (Starosta), Jacek Kozłowski (Wicestarosta), Janusz Garbacz (Etatowy Członek Zarządu) i Janina Jung (Członek Zarządu).

 

Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona