Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Z A W I A D O M I E N I E o XLII sesji Rady Powiatu Drawskiego
09-02-2018

Z A W I A D O M I E N I E o XLII sesji Rady Powiatu Drawskiego

Data wydarzenia: 09-02-2018

Sesja Rady Powiatu Drawskiego odbędzie się w dniu 16 lutego 2018 roku (piątek) o godz. 9:00 w sali narad w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim przy Pl. E. Orzeszkowej 3.

Porządek obrad:
1.         Otwarcie sesji.
2.         Ustalenie porządku obrad
3.         Przyjęcie protokołów :
a) z XL sesji Rady Powiatu z dnia 22 grudnia 2017 r.
b) z nadzwyczajnej XLI sesji Rady Powiatu z dnia 15 stycznia 2018 r.
4.         Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami – druk nr  2427.
5.         Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.
6.         Trybuna obywatelska.
7.         Sprawozdania z działalności Komisji Rady Powiatu w okresie między sesjami.
8.         Sprawozdanie z działalności Rady Powiatu w 2017 r. – druk nr 2379.
9.         Sprawozdania z działalności Komisji Rady Powiatu w 2017 r. – druk nr 2374, 2376, 2377, 2378.
10.         Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli w 2017 r. – druk nr 2375.
11.         Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu Drawskiego w 2017 r. – druk nr 2406.
12.         Sprawozdanie Starosty Drawskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2017 – druk nr 2366.
13.         Sprawozdanie z realizacji porozumienia Powiatu z Gminą Drawsko Pomorskie w sprawie powierzenia Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy im. St. Żeromskiego w Drawsku Pomorskim zadań powiatowej biblioteki publicznej – druk nr 2412.
14.    Sprawozdanie z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środków finansowych Warsztatu Terapii Zajęciowej w Czaplinku – druk nr 2413.
15.          Analiza sytuacji życiowej kombatantów i osób represjonowanych za rok 2017 – druk nr 2407.     
16.         Sprawozdanie z pracy Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych w latach od 2016 do lutego 2018 r. – druk nr 2419. 
17.         Podjęcie uchwał w sprawie :
a)rozpatrzenia skargi na Starostę Drawskiego – druk nr 2397;
b)określenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz zwolnień od obowiązku realizacji tych zajęć – druk nr 2357;
c)zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Drawski – druk nr 2389;
d)zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Drawskiego na lata 2017 – 2022 – druk nr 2409;
e)przystąpienia do realizacji wspólnego projektu wraz z Powiatem Wałeckim oraz Gminami Kalisz Pomorski i Mirosławiec dotyczącego zadania pod nazwą : „Przebudowa drogi powiatowej nr 1984Z Poźrzadło Wielkie – Stara Studnica – Orle – Mirosławiec – druk nr 2329;
f)zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Drawskiego na lata 2018 – 2035 – druk nr 2417.
18.         Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
19.         Komunikaty i sprawy różne.
20.         Zakończenie sesji.
 
Przewodniczący Rady
Stanisław Mikołajczyk
Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Koronawirus ważne informacje
Ikona wirus
Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport
Publiczny
Ikona