Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Informacja z XLII sesji Rady Powiatu Drawskiego
21-02-2018

Informacja z XLII sesji Rady Powiatu Drawskiego

Data wydarzenia: 21-02-2018

W dniu 16 lutego 2018 roku odbyła się XLII sesja Rady Powiatu Drawskiego. Sesję prowadził Pan Stanisław Mikołajczyk – Przewodniczący Rady Powiatu Drawskiego. Głównym tematem sesji były sprawozdania : z działalności Rady Powiatu Drawskiego, z działalności Komisji Stałych oraz z działalności Zarządu Powiatu Drawskiego.

Sprawozdanie z działalności Rady Powiatu w okresie od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. przedstawił Przewodniczący Rady Powiatu. Rada Powiatu jest organem stanowiącym i do jej kompetencji należy podejmowanie działań zmierzających do regulacji życia mieszkańców na terenie powiatu, zgodnie z kompetencjami zawartymi w ustawie o samorządzie powiatowym. Obecna Rada została wybrana w 2014 r. w wyborach powszechnych i jest V kadencją samorządu powiatowego. Prezydium Rady tworzą :
  1. Stanisław Mikołajczyk – Przewodniczący Rady Powiatu,
  2. Marek Banaszek – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu,
  3. Wiktor Woś – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu.
W okresie sprawozdawczym Rada Powiatu odbyła ogółem 14 Sesji i podjęła 95 uchwał. W tym okresie Radni złożyli 20 interpelacji, 24 wniosków i zapytań. Dotyczyły one m.in. stanu i remontów dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych; ochrony zdrowia i spraw społecznych; edukacji; ochrony środowiska; bezpieczeństwa publicznego.
W roku 2017 Rada Powiatu podjęła dwie uchwały o charakterze apelu. Są to następujące uchwały : uchwała Nr XXXIII/228/2017 w sprawie stanowiska wobec lokalizacji fermy trzody chlewnej – „Megafermy” oraz uchwała Nr XXXIV/235/2017 w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zmiany granic gmin naruszających granicę Powiatu Drawskiego.
W Radzie Powiatu działają cztery Komisje Stałe : Komisja Rewizyjna; Komisja Budżetu, Gospodarki i Rozwoju; Komisja Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego oraz Komisja Oświaty. Komisje w okresie sprawozdawczym zgłosiły łącznie 53 wnioski i opinie.
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli w 2017 r. przedstawiła Radzie Elżbieta Motyl – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej.
Następnie Pan Stanisław Kuczyński – Starosta Drawski przedstawił informację z prac Zarządu Powiatu Drawskiego w okresie od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. Zarząd Powiatu obradował w składzie:
  1. Stanisław Kuczyński  –   Przewodniczący Zarządu,
  2. Jacek Kozłowski    -   z-ca Przewodniczącego Zarządu,
  3. Janusz Garbacz   -   etatowy członek Zarządu,
  4. Janina Jung        -  członek Zarządu,
     Zarząd Powiatu Drawskiego zajmował się sprawami, których podjęcie wynikało z zadań przypisanych powiatowi w myśl obowiązującego prawa, ustawy o samorządzie powiatowym oraz innych aktów, uchwał Rady Powiatu, zawartych porozumień i umów z poszczególnymi samorządami, organizacjami pozarządowymi oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Zarząd w okresie sprawozdawczym odbył łącznie 60 posiedzeń i zajmował się sprawami m.in. z dziedziny promocji i ochrony zdrowia, edukacji, pomocy społecznej i polityki prorodzinnej, ochrony zabytków i kultury, geodezji, kartografii i katastru, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody, porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, przeciwdziałania bezrobociu oraz lokalnego rynku pracy. Zarząd na swoich posiedzeniach podjął szereg różnego rodzaju decyzji, w tym:
- przygotowano 97 projektów uchwał Rady Powiatu, w tym projekt budżetu Powiatu Drawskiego  na 2018 rok,
- podjęto 166 uchwał Zarządu Powiatu Drawskiego,
- rozpatrzono 181 podań i wniosków w zakresie gospodarki mieniem powiatu, udzielenia dofinansowań, spraw gospodarczych i społecznych,
- przyjęto 56 sprawozdań, informacji i raportów z działalności jednostek organizacyjnych powiatu, powiatowych służb, inspekcji i staży,
- rozpatrzono 90 innych spraw.
Radni zapoznali się także ze sprawozdaniem  Starosty Drawskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku,  sprawozdaniem z realizacji porozumienia Powiatu z Gminą Drawsko Pomorskie w sprawie powierzenia Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy im. St. Żeromskiego w Drawsku Pomorskim zadań powiatowej biblioteki publicznej, sprawozdaniem z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środków finansowych Warsztatu Terapii Zajęciowej w Czaplinku, sprawozdaniem z pracy Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych w latach od 2016 do  lutego 2018 r. oraz analizą sytuacji życiowej kombatantów i osób represjonowanych.  
 
Ponadto Radni przyjęli uchwały  w sprawie :
 
a) rozpatrzenia skargi na Starostę Drawskiego;
b) określenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, zasad udzielania
i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz zwolnień od obowiązku realizacji tych zajęć;
c) zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Drawski;
d) zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Drawskiego na lata 2017 – 2022;
e) przystąpienia do realizacji wspólnego projektu wraz z Powiatem Wałeckim oraz Gminami Kalisz Pomorski i Mirosławiec dotyczącego zadania pod nazwą : „Przebudowa drogi powiatowej nr 1984Z Poźrzadło Wielkie – Stara Studnica – Orle – Mirosławiec;
f)    zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Drawskiego na lata 2018 – 2035.

 

Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona