Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Prawie 7,5 tysiąca pacjentów. Sprawozdania na Zarządzie
19-03-2018

Prawie 7,5 tysiąca pacjentów. Sprawozdania na Zarządzie

Data wydarzenia: 19-03-2018

W dniu dzisiejszym tj. 19 marca odbyło się 180. posiedzenie Zarządu Powiatu Drawskiego. Istotnym punktem było przyjęcie sprawozdania z działalności statutowej i finansowej Drawskiego Centrum Specjalistycznego w Drawsku Pomorskim za 2017 rok.

W 2017 roku w DCS leczono 7 373 pacjentów. Chorzy spędzili w szpitalu łącznie 28 013 dni. Na Bloku Operacyjnym wykonano 2 015 zabiegów ortopedycznych, chirurgicznych oraz ginekologicznych, tj. o 8% więcej niż w roku poprzednim. W roku ubiegłym w Szpitalu odbyło się 440 porodów, natomiast w ramach Izby Przyjęć udzielono łącznie 7 913 porad ambulatoryjnych. W przychodni specjalistycznej udzielono 32 096 porad. Od 1 kwietnia 2017 roku DCS posiada kontrakt z NFZ na hospitalizacje w zakresie kardiologii, które realizowane są zarówno poprzez procedury ratujące życie, jak i zabiegi planowane. Ponadto w 2017 roku dokonano istotnych remontów i działań inwestycyjnych w oddziałach i działach szpitala oraz poradni.
Kolejne sprawozdania dotyczyły działalności Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej.
Analizie poddano także różnorodne informacje z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa publicznego. Przyjęto informacje o: stanie bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej, stanie sanitarnym, stanie sanitarno-epizootycznym, stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz informację z realizacji zadań wynikających z „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na obszarze powiatu drawskiego na lata 2013-2017”. Wszystkie omawiane informacje dotyczyły podsumowania działań za rok ubiegły. Analizowano również wnioski Komendanta Powiatowego PSP służące poprawie funkcjonowania krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.
Rozpatrywano szereg wniosków, w tym m.in. wniosek o dofinansowanie eliminacji powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”, współorganizację IV Festiwalu Podróżniczego 16 Południk, zabezpieczenie wkładu własnego do projektu, wsparcie finansowe certyfikatów i warsztatów językowych dla uczniów klas dwujęzycznych, przyznanie nauczania indywidualnego uczennicy ZSP w Czaplinku. Omawiano również założenia do organizacji roku szkolnego 2018/2019.
Opiniowano projekty uchwał, które będą rozpatrywane na najbliższej sesji Rady Powiatu w tym, m.in. w sprawie: podziału środków PFRON, przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018-2020, zmianie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Straży Rybackiej, powołania i przedmiotu działania Komisji Statutowej, podtrzymania stanowiska w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Drawskiego, zatwierdzenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Drawski na rok 2018 oraz projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Powiat Drawski.
Ponadto Zarząd podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, udzielenia Dyrektorowi ZSP w Kaliszu Pomorskim pełnomocnictwa do realizacji projektu oraz uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2018.
Zarząd obradował w składzie: Stanisław Kuczyński (Starosta), Jacek Kozłowski (Wicestarosta), Janusz Garbacz (Etatowy Członek Zarządu) i Janina Jung (Członek Zarządu).
Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona