Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Z A W I A D O M I E N I E o  XLIII sesji Rady Powiatu Drawskiego
22-03-2018

Z A W I A D O M I E N I E o XLIII sesji Rady Powiatu Drawskiego

Data wydarzenia: 22-03-2018

Sesja Rady Powiatu Drawskiego odbędzie się w dniu 30 marca 2018 roku (piątek) o godz. 9:00 w sali narad w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim przy Pl. E. Orzeszkowej 3.

Porządek obrad:
 
    1.         Otwarcie sesji.
    2.         Ustalenie porządku obrad.
    3.         Przyjęcie protokołu z XLII sesji Rady Powiatu odbytej w dniu 16.02.2018 r.
    4.         Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami – druk nr 2511.
    5.         Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.
    6.         Trybuna obywatelska.
    7.         Sprawozdania z działalności Komisji Rady Powiatu w okresie między sesjami.
    8.         Informacja o stanie sanitarno - epizootycznym na terenie powiatu drawskiego za rok 2017 – druk nr 2477.
    9.         Informacja o stanie sanitarnym na obszarze powiatu drawskiego w roku 2017 – druk nr 2478.
10.          Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pom. o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej w 2017 r. oraz wnioski Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej służące poprawie funkcjonowania krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego (KSRG) na obszarze powiatu, sporządzone na podstawie analizy zagrożeń oraz analizy zabezpieczenia operacyjnego Powiatu Drawskiego, przekazane do wójtów i burmistrzów oraz staroście powiatu, w celu podjęcia działań zmierzających do poprawy funkcjonowania ksrg – druk nr 2480 i 2479.
11.     Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu drawskiego w roku 2017 – druk nr 2481.
12.  Informacja z realizacji zadań wynikających z „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na obszarze powiatu drawskiego na lata 2013 – 2017” w roku 2017 – druk nr 2476.
13.    Sprawozdanie Spółki Szpitale Polskie S.A. z działalności statutowej i finansowej Drawskiego Centrum Specjalistycznego za rok 2017 – druk nr 2499.
14.  Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej za rok 2017 – druk nr 2473.
15.   Sprawozdanie z działalności Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w Drawsku Pomorskim za rok 2017 – druk nr 2475
16.      Podjęcie uchwał w sprawie :
a)   podtrzymania stanowiska wyrażonego w Uchwale Nr XLII/294/2018 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Drawskiego – druk nr 2494;
b)       powołania i przedmiotu działania Komisji Statutowej – druk nr 2493;
c)       o zmianie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Straży Rybackiej – druk nr 2485;
d)  podziału środków PFRON na realizację zadań z rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych w 2018 roku – druk nr 2471;
e)      przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018 – 2020 – druk nr 2472;
f)       wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy dzierżawy – druk nr 2502;
g)      zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2018 – druk nr 2498;
h)     zmiany  Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Drawskiego na lata 2018 2035 – druk nr 2486.
17.         Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
18.         Komunikaty i sprawy różne. 
19.         Zakończenie sesji.
 
 
Przewodniczący Rady
Stanisław Mikołajczyk
Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona