Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Z A W I A D O M I E N I E o  XLIV sesji Rady Powiatu Drawskiego
13-04-2018

Z A W I A D O M I E N I E o XLIV sesji Rady Powiatu Drawskiego

Data wydarzenia: 13-04-2018

Sesja Rady Powiatu Drawskiego odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2018 roku (piątek) o godz. 9:00 w sali narad w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim przy Pl. E. Orzeszkowej 3.

Porządek obrad:
 
1.         Otwarcie sesji.
2.         Ustalenie porządku obrad.
3.         Przyjęcie protokołu z XLIII sesji Rady Powiatu Drawskiego z dnia 30 marca 2018 r.
4.         Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami – druk nr 2563.
5.         Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.
6.         Trybuna obywatelska.
7.         Sprawozdania z działalności Komisji Rady Powiatu w okresie między sesjami.
8.         Działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Drawsku Pomorskim w 2017 roku oraz w I kwartale 2018 r. oraz informacja na temat sytuacji na rynku pracy w Powiecie Drawskim – druk nr 2554.
9.      Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Powiatu Drawskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” za rok 2017 – druk nr 2549.
10.        Sprawozdanie z działalności Zarządu Dróg Powiatowych za rok 2017 – druk nr 2538.
11.        Plan zamierzeń inwestycyjnych na rok 2018– druk nr 2539 .     
12.        Sprawozdanie z działalności Domu Pomocy Społecznej w Darskowie za 2017 r. – druk nr 2555.
13.       Sprawozdanie za rok 2017 z realizacji Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2017 - 2025 – druk nr  2540.
14.         Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2017 – druk nr  2541.
15.      Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawnościw Drawsku Pomorskim za 2017 rok – druk nr 2510.
16.       Sprawozdanie za rok 2017 z działalności Powiatowego Dziennego Domu Samopomocy – Ośrodka Rehabilitacyjno – Kulturalnego w Drawsku Pomorskim – druk nr 2439.
17.         Podjęcie uchwały w sprawie :
a)      zmieniającej uchwałę w sprawie podziału środków PFRON na realizację zadań z rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych w 2018 roku – druk nr 2553;
b)    ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Powiat Drawski- druk nr 2483.
18.         Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
19.         Komunikaty i sprawy różne.
20.         Zakończenie sesji.
 
 
                                                                                                      Przewodniczący Rady
                                                                                                      Stanisław Mikołajczyk
Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona