Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Sprawozdania na sesji
25-04-2018

Sprawozdania na sesji

Data wydarzenia: 25-04-2018

W dniu 20 kwietnia 2018 roku odbyła się XLIV sesja Rady Powiatu Drawskiego.

Sesję prowadził Przewodniczący Rady Stanisław Mikołajczyk. W początkowej części posiedzenia sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu przedstawił Starosta Stanisław Kuczyński. Głównym tematem sesji było omówienie sprawozdania z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Drawsku Pomorskim w 2017 r. i w I kwartale 2018 r. oraz informacja na temat sytuacji na rynku pracy w Powiecie Drawskim.
Radni zapoznali się m.in. ze stanem i strukturą bezrobocia w Powiecie Drawskim. Według informacji przedstawionych przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy Henryka Andrałojcia, stopa bezrobocia w stosunku do liczby czynnych zawodowo w Powiecie Drawskim na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosiła 16,6 %. Natomiast wskaźnik bezrobocia (stosunek liczby bezrobotnych do liczby ludności w wieku produkcyjnym) według stanu
na grudzień 2017 r. wynosił 9,1 %. W podziale na całe gminy wskaźnik ten kształtuje się następująco: Drawsko Pom. – 8,3 %, Czaplinek – 8,0 %, Kalisz Pom. – 10,4 %, Złocieniec – 9,8 %, Wierzchowo 10,9 %, zaś Ostrowice – 8,4 %.
Środki finansowe, które na dzień 31.12.2017 r. „wypłacił” PUP w Drawsku Pom. m.in. na zasiłki dla bezrobotnych, stypendia stażowe, dodatki aktywizacyjne  to  kwota 9 962 862,83 zł. Natomiast suma środków wydatkowanych przez PUP w Drawsku Pom. na aktywne formy to kwota 10 327 764,24 zł, w tym m.in. prace interwencyjne, roboty publiczne, szkolenia, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej. 
 
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Drawsku Pomorskim Zbigniew Kot przedstawił  sprawozdanie z działalności jednostki za rok 2017, w tym zrealizowane wówczas inwestycje. Uchwalony w 2017 r. budżet ZDP wynosił 2.349.000,00 zł, natomiast rok 2017 zakończono budżetem w wysokości 2.776.000,00. Zwiększenie budżetu o 1,182 % wynikło z potrzeby przeznaczenia dodatkowych środków na bieżące utrzymanie dróg powiatowych. W ramach zadań inwestycyjnych w roku 2017 wykonano: projekt techniczny przebudowy drogi powiatowej nr 1953Z Drawsko Pomorskie – Jankowo Małe i drogi gminnej Jankowo Małe – Jankowo wraz z kanalizacją deszczową oraz projekt przebudowy drogi powiatowej nr 1998Z Bobrowo – Wąsosz na odcinku droga krajowa nr 20 – przejazd kolejowy.
W dalszej części Dyrektor ZDP w Drawsku Pom. przedstawił Radnym plan zamierzeń inwestycyjnych i remontów na 2018 r. Z większych inwestycji, które ZDP planuje wykonać
w 2018 r. wspomnieć należy przebudowę drogi powiatowej nr 2002Z na odcinku Przejazd kolejowy – Czarne Małe – Łysinin oraz przebudowę drogi powiatowej nr 1983Z wraz z kanalizacją deszczową w miejscowości Stara Korytnica.
Radni zapoznali się także ze sprawozdaniami z realizacji „Programu współpracy Powiatu Drawskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego”, z realizacji Powiatowego Programu Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych oraz z oceną zasobów pomocy społecznej, a także sprawozdaniem z działalności Domu Pomocy Społecznej w Darskowie, działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Drawsku Pomorskim oraz działalności Powiatowego Dziennego Domu Samopomocy – Ośrodka Rehabilitacyjno – Kulturalnego w Drawsku Pomorskim. Przedstawione sprawozdania dotyczyły 2017 r.
Ponadto Radni przyjęli uchwały  w sprawie podziału środków PFRON na realizację zadań z rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych w 2018 roku, a takżeustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Powiat Drawski.
Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona