Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Nabór na wolne stanowiska: Instruktor terapii zajęciowej / Terapeuta
08-05-2018

Nabór na wolne stanowiska: Instruktor terapii zajęciowej / Terapeuta

Data wydarzenia: 08-05-2018

Dyrektor Zespołu Placówek Edukacyjno -Terapeutycznych w Bobrowie ogłasza nabór na wolne stanowiska pracy w Czaplinku.

Nazwa stanowiska pracy: Instruktor terapii zajęciowej / terapeuta  

Liczba wolnych miejsc pracy: 2  

Wymiar zatrudnienia: pełny etat

Planowany termin zatrudnienia: od 4 czerwca  2018 r.

Miejsce pracy: Czaplinek

 

I. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie, Unii Europejskiej, państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. nieposzlakowana opinia,
 4. odpowiedni stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku terapeuta/instruktor terapii zajęciowej,
 5. wykształcenie wyższe kierunkowe: pedagogika terapeutyczna, pedagogika specjalna lub współdziałające ( np. fizjoterapia, psychologia) przygotowujące do pracy z osobami dorosłymi np. terapia zajęciowa, oligofrenopedagogika lub ukończona szkoła policealna o specjalności „terapeuta zajęciowy”,
 6. wskazane doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi,
 7. znajomość obsługi komputera (Windows, Internet) i urządzeń biurowych,
 8. znajomość podstawowych zagadnień z zakresu prawa pracy, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej,
 9. posiadanie ważnej, pracowniczej książeczki zdrowia dla celów sanitarno – epidemiologicznych.

 

 II. Dodatkowe umiejętności:

 1. predyspozycje osobowościowe (empatia, odpowiedzialność, umiejętność współpracy, sumienność, gospodarność, rzetelność, wysoka kultura osobista, odporność na stres, uczciwość, terminowość, kreatywność, operatywność),
 2. umiejętność uprawy roślin i pielęgnacji terenów zielonych
 3. umiejętność obsługi urządzeń komputerowych, elektronicznych
  i mechanicznych(komputer, skaner, drukarka, ksero, bindownica, laminator, gilotyna itp.), przygotowania prezentacji, obróbki zdjęć, montażu filmu itp.
 4. umiejętności krawieckie (krawiectwo ręczne, maszynowe oraz hafciarstwo),
 5. umiejętność pracy w drewnie i glinie,
 6. umiejętności kulinarne,
 7. zdolności plastyczne, manualne, artystyczne,
 8. umiejętność prowadzenia indywidualnej i grupowej terapii z uwzględnieniem różnych metod terapeutycznych

 

III.  Ogólny zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. prowadzenie rehabilitacji zawodowej i społecznej uczestników WTZ,
 2. opracowywanie Indywidualnych Programów Rehabilitacji w programie komputerowym,
 3. przygotowanie pracowni do prowadzenia zajęć programowych,
 4. realizacja programów rehabilitacji,
 5. uczestnictwo w dokonywaniu okresowej, rocznej i kompleksowej oceny efektów rehabilitacji w odniesieniu do poszczególnych uczestników Warsztatów,
 6. zapewnienie bezpieczeństwa uczestników w toku zajęć,
 7. przestrzeganie ustalonych zasad porządku i dyscypliny pracy,
 8. stałe podnoszenie kwalifikacji w drodze samokształcenia,
 9. dbałość o powierzone mienie i zapewnienie ochrony tajemnicy służbowej,
 10. przestrzeganie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r.,
 11. zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach ze zwierzchnikami, współpracownikami, rodzicami lub opiekunami uczestników Warsztatów,
 12. ścisła współpraca z psychologiem, pracownikiem socjalnym, instruktorami terapii zajęciowej, terapeutami, instruktorami zawodu zatrudnionymi w WTZ oraz rodzicami i opiekunami uczestników,
 13. składanie kierownikowi WTZ pisemnego zapotrzebowania na materiały do terapii,
 14. składanie kierownikowi WTZ pisemnej informacji z działalności prowadzonej przez siebie pracowni w określonym terminie,
 15. prowadzenie dokumentacji dotyczącej uczestników,
 16. prowadzenie dziennika zajęć,
 17. dbanie o wystrój, estetykę i porządek pracowni.

 

 IV. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej (CV),
 2. list motywacyjny,
 3. dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia,
 4. świadectwa pracy oraz/lub zaświadczenia potwierdzające staż pracy,
 5. podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni  praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
 6. podpisana klauzula o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji na stanowisko instruktora terapii zajęciowej / terapeuty zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych  (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)”,
 7. w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego, dokument potwierdzający znajomość języka polskiego (Rozporządzenie  Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie rodzajów dokumentów  potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej- Dz. U. z 2009 r. Nr 64, poz. 539),

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać  w siedzibie Zespołu Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych w Bobrowie, Bobrowo 7 w sekretariacie szkoły w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym  i dopiskiem: INSTRUKTOR TERAPII ZAJĘCIOWEJ/TERAPEUTA Warsztatów Terapii Zajęciowej w Czaplinku,  w terminie do dnia  24 maja 2018 r. do godz. 14:00.

Tel: 94 36 71 463- osoba do kontaktu: p. Justyna Łuczak, p. Krystian Ignacak

Aplikacje, które wpłyną  po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci spełniający wymagania formalne określone w  ogłoszeniu, zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu kolejnego etapu naboru. Z kandydatami, którzy spełnią wymagania formalne Komisja przeprowadzi rekrutację, w trakcie której dokona oceny kwalifikacji zawodowych i predyspozycji.  

 

Dyrektor ZPET w Bobrowie
mgr  Krystian Ignacak
Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona