Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Dobre zmiany w Bobrowie
14-05-2018

Dobre zmiany w Bobrowie

Data wydarzenia: 14-05-2018

Zespół Placówek Edukacyjno – Terapeutycznych w Bobrowie na przełomie millenium był placówką marginalną w stosunku do ogółu działalności Powiatu Drawskiego. Dziś jest wiodącą. Ciągłe starania owocują nieustanym rozwojem. W kilku lokalizacjach powstają nowe miejsca pracy. Przede wszystkim jednak – pomoc znajdują osoby najbardziej jej potrzebujące.

- Od roku szkolnego 2000/2001 liczba uczniów wzrosła pięciokrotnie
- W Zespole jest praca dla trzy razy większej liczby nauczycieli niż na początku wieku. To nie koniec.
- Kwota subwencji oświatowej przypadająca na tę placówkę w 2018 r. wynosi aż 7.811.501 złotych, w stosunku do 908.385 zł siedemnaście lat temu.
- Na jednego ucznia z dysfunkcjami subwencja jest od 3,6 do 9,5 razy wyższa, niż w przypadku ucznia tradycyjnej szkoły.
- Kluczem do sukcesu placówki jest osobiste zaangażowanie nauczycieli i dyrekcji w rekrutację oraz dywersyfikacja usług.
 
Na zdj.: Otwarcie nowego placu zabaw w Bobrowie. Kwiecień 2018 r.

 

LICZBA UCZNIÓW W ZPET WZRASTA. TRWA ROZWÓJ PLACÓWKI

 

Jeszcze kilkanaście lat temu wydawało się, że placówka na zawsze pozostanie jedynie promilem właściwej działalności powiatu. Mieściła się w jednym budynku - dawnym pałacyku we wsi Bobrowo i nosiła nazwę Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego. W 2015 roku dokonano zmiany formuły prowadzenia tej jednostki.

Szukanie nowych rozwiązań podyktowane było z jednej strony wysokim zapotrzebowaniem społecznym, z drugiej zaś - koniecznością adaptacji opustoszałych budynków po szkołach powiatowych do nowych celów. Liczba uczniów „tradycyjnych” szkół dramatycznie spada w całym kraju. W ślad za tym kurczą się środki z subwencji oświatowej na ich utrzymanie. Przybywa też niezagospodarowanej powierzchni, z której szkoły po prostu rezygnują, a którą mimo wszystko trzeba utrzymywać w należytym stanie technicznym. Co oczywiście słono kosztuje.

We wspomnianym roku władze Powiatu Drawskiego podjęły decyzję o utworzeniu Zespołu Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych w Bobrowie. W jego skład weszły: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bobrowie oraz nowo utworzony Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Drawsku Pomorskim i Przedszkole Specjalne w Drawsku Pomorskim, a od 1 września 2017 r. w skład drawskiej placówki weszła Filia Szkoły Podstawowej Specjalnej.

Zajęcia w budynku przy ul. Seminaryjnej w Drawsku Pomorskim.

 

Budynek zajmowany dawniej przez Zespół Szkół Zawodowych został opuszczony kilka lat wcześniej w wyniku skonsolidowania sieci szkół. Dzięki powołaniu do życia ZPET ożywiono go na nowo. Powstały tam wspaniałe sale dydaktyczne i opiekuńczo – wychowawcze, w których pedagodzy dokładają wszelkich starań, by przygotować wychowanków do samodzielnego życia w społeczeństwie. Wyszkolona i doświadczona kadra pedagogiczna stwarza możliwość edukacji na wszystkich etapach, tj. od przedszkola, poprzez szkołę podstawową, gimnazjum i szkołę przysposabiającą do pracy.

Mottem placówki stało się wypracowanie modelu szkoły, w której uczeń ma prawo do sukcesu, a nauczyciel ma obowiązek dać mu szansę rozwoju przygotowując go do dorosłego, samodzielnego życia, aby mógł stać się pełnowartościowym członkiem społeczeństwa.

Następnym krokiem było utworzenie Przedszkola Specjalnego w Czaplinku, w budynku zajmowanym dotychczas wyłącznie przez warsztaty szkolne. Niż demograficzny oraz regres kształcenia zawodowego spowodowały, iż w tym dużym obiekcie przeznaczonym na prowadzenie zajęć praktycznej nauki zawodu, większość pomieszczeń nie była wykorzystywana. Na miejscu rozpoczęła działalność również filia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, zaś nieco wcześniej – nieodpłatna pomoc prawna.

Wkrótce okazało się, że przedszkole jest za małe w stosunku do coraz liczniej zgłaszanych potrzeb mieszkańców. Dlatego przystąpiono do rozbudowy i po roku, we wrześniu 2017 r. otwarto nową część przedszkola. W ten sposób w ciągu dwóch lat Powiat Drawski przeznaczył ponad pół miliona złotych na stworzenie miejsca nauki potrzebnego niepełnosprawnym maluchom oraz miejsca pracy dla kilkunastu wysoko wykwalifikowanych osób.

Jedna z pracowni Przedszkola Specjalnego w Czaplinku.

 

Zwiększająca się liczba podopiecznych ZPET-u musiała mieć również inne konsekwencje lokalowe. Konieczne stało się zapewnienie dodatkowych miejsc noclegowych z funkcją wychowawczą. Nową inwestycją Powiatu Drawskiego w edukację stało się całkowite zagospodarowanie i podwyższenie standardu budynku internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. gen. Wł. Andersa w Złocieńcu. Swoje miejsce znalazły tam aż trzy instytucje powiatowe. Obok już funkcjonujących - filii Powiatowego Dziennego Domu Samopomocy - Ośrodka Rehabilitacyjno-Kulturalnego w Drawsku Pomorskim orazinternatu i schroniska ZSP w Złocieńcu – pojawiła się zupełnie nowa placówka, czyli internat Zespołu Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych w Bobrowie, w którym odbywają się także zajęcia wychowawcze. Oddziały ZPET, tj. w Bobrowie i Drawsku Pomorskim realizują specjalistyczne zajęcia w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.

 

 

Każdy pokój w wyremontowanym internacie w Złocieńcu zyskał własną łazienkę. Całe ostatnie piętro zajmuje teraz internat ZPET.

 

CIĘŻKA PRACA MIARĄ SUKCESU

 

Same zmiany organizacyjne to tylko połowa sukcesu. Aby podjęte ryzyko rozbudowy działalności zyskało pozytywny finał, konieczne było niezwykłe, brawurowe wręcz zaangażowanie pracowników, nauczycieli oraz dyrekcji. Kadra w porę dostrzegła, że tylko zdecydowane działanie i osobiste zaangażowanie pozwoli utrzymać ich miejsca pracy.

Załoga ZPET podjęła pracę u podstaw, z wykorzystaniem większości dostępnych technik rekrutacji. Ze względu na delikatną materię szkoły specjalnej, najskuteczniejszym orężem w pozyskiwaniu uczniów stały się osobiste kontakty i marketing bezpośredni. ZPE-T każdego nowego podopiecznego witał i wita z otwartymi ramionami, zaś nauczyciele nie wzbraniają się przed prywatnym spotkaniem z rodzicami.

Poniższy wykres obrazuje poziom liczby uczniów w Zespole Placówek Edukacyjno – Terapeutycznych w Bobrowie. Jak widać, trwa tam swoisty boom. W roku szkolnym 2000/2001 było tam jedynie 33 dzieci. Na koniec września 2017 roku w różnych formach zajęć edukacyjnych (szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła przysposabiająca do pracy, oddziały rewalidacyjno-wychowawcze, przedszkole) uczestniczyło168 dzieci. Obecnie (dane na koniec marca 2018 r.) jest aż 181 (sic!) uczniów!

Ma to ogromne znaczenie. Subwencja oświatowa na jednego podopiecznego z dysfunkcjami jest od 3,6 do 9,5 razy wyższa, niż w przypadku ucznia tradycyjnej szkoły. To pozwala nie tylko utrzymać się placówce, ale zapewnić jej rozwój oraz zatrudnienie wysokokwalifikowanej kadrze, a także odpowiedzieć na kolejne potrzeby społeczne.

 

UWAGA: Do powyższego wykresu konieczny jest osobny komentarz. Dotyczy on zwyżki uczniów z lat 2000-2010. Na początku tego okresu ówczesny SOSW (poprzednik ZPET) przeszedł zmiany organizacyjne – od Gminy Czaplinek przejęto zadanie prowadzenia szkoły podstawowej specjalnej i gimnazjum specjalnego przy Ośrodku Rehabilitacyjno-Readaptacyjnym w Brzezince. Szkoły w Brzezince zostały przypisane do SOSW  (jako filie) i odtąd tamtejsi uczniowie wykazywani byli jako wychowankowie SOSW do roku szkolnego 2009/2010, kiedy to budynek w Brzezince uległ spaleniu. Wówczas Ośrodek Rehabilitacyjno-Readaptacyjny przeniósł swoją działalność od powiatu wałeckiego. Zaś krzywa dotycząca liczby uczniów – wróciła na swoje dawne miejsce…

 

BAZA LOKALOWA, NAUCZYCIELE

 

Bobrowska placówka mieści się w zbudowanym w 1852 r. eklektycznym pałacu. Charakterystyczny budynek ma powierzchnię 831 m2. Szkoła ma oczywiście internat – w bryle budynku. W 2001 roku na jednego ucznia przypadało 25,18 m2 powierzchni, na której prowadzono zajęcia edukacyjne (bez internatu). Na jeden etat nauczycielski przypadało 1,43 uczniów.

Na koniec pierwszego kwartału 2018 roku liczba nauczycieli wzrosła prawie trzy razy, w stosunku do stanu sprzed siedemnastu lat. Na jeden etat nauczycielski przypada 2,71 ucznia. Jeżeli chodzi o przestrzeń, warunki są komfortowe. Na jedną osobę przypada 12,75 m2 powierzchni. Nie wliczamy tutaj internatów.

 

PIENIĄDZE

 

Fakt, że podopiecznych przybywa, ma niezwykle korzystny wpływ na stan finansowy ZPE-T z siedzibą w Bobrowie. Kwota subwencji przyznana na uczniów w 2001 roku wynosiła 908.385 zł. Natomiast przyznana na 2018 rok to aż 7.811.501 zł, czyli          o 6 mln 900 tys. zł więcej (!).

Wartość subwencji naliczonej dla ZPE-T z siedzibą w Bobrowie wystrzeliła do góry. 

 

W tym miejscu trzeba wyraźnie zaznaczyć, że nauczanie dzieci z niepełnosprawnością intelektualną nie jest jedynym rodzajem usług realizowanych przez Zespół Placówek Edukacyjno – Terapeutycznych, który wspólnie tworzą przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła przysposabiająca do pracy oraz ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.

Od grudnia 2017 r. w ramach tej jednostki organizacyjnej działa pierwszy w powiecie Warsztat Terapii Zajęciowej. Jego działalność ma w 2018 roku przynieść do budżetu powiatu kwotę 559.860 zł, którą pozyskujemy z PFRON. Część kosztów dokłada także sam powiat.

 

Zajęcia w czaplineckich WTZ-ach.

 

 PRZYSZŁOŚĆ

 

We wspomnianym już Warsztacie Terapii Zajęciowej, jeżeli będzie takie zapotrzebowanie, w ciągu dwóch lat od otwarcia powstać mogą dodatkowe dwie pracownie. Pozwoli to objąć opieką kolejnych dziesięć osób. Dla tych, którzy już korzystają z dobrodziejstw WTZ, potrzebny jest nowy samochód dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych. Wniosek w dofinansowanie jego zakupu został już złożony do PFRON. Czekamy na jego rozpatrzenie.

Ponadto, Powiat Drawski przystąpił do realizacji rządowego programu „Za życiem”. Jest on skierowany do dzieci objętych zajęciami wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od urodzenia do podjęcia nauki w szkole, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia. Zajęcia będą się odbywały w Czaplinku, Bobrowie/Złocieńcu, Drawsku Pomorskim, Kaliszu Pomorskim. Więcej – w odrębnym artykule.

Natomiast już od września 2018 roku planowane jest otwarcie w niezagospodarowanych częściach LO w Czaplinku Filii Szkoły Podstawowej oraz Przedszkole Specjalne. W szkole prowadzona ma być edukacja wczesnoszkolna dla dzieci z lekką, umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną, oraz dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. W przedszkolu natomiast zaplanowano Oddział „0”  dla dzieci z lekką, umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną oraz dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, a także oddział przedszkolny dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Ofertę ZPET uzupełniają studia podyplomowe, które kształcą potrzebną kadrę. Prowadzi je Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum, przy współpracy z Zespołem Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych w Bobrowie i Młodzieżowym Ośrodkiem Wychowawczym w Czaplinku.  Możliwość podjęcia studiów podyplomowych i wykształcenia profesjonalnej, specjalistycznej kadry w powiecie drawskim, to wyjście naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom lokalnego środowiska. Studia podyplomowe prowadzone w drawskiej placówce ZPE-T są odpowiedzią także na potrzeby nauczycieli i rodziców z najbliższego środowiska. Dają możliwość pogłębienia wiedzy i poznania nowych, niekiedy nowatorskich metod rewalidacji i rehabilitacji społecznej dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie.

- Zainwestowane środki przynoszą realne efekty i podwójny pożytek. Spełniane są potrzeby kolejnych osób niepełnosprawnych oraz tworzy się nowe stanowiska pracy – mówi Starosta Drawski Stanisław Kuczyński. – Ta dziedzina będzie się nadal rozwijać – obiecuje Starosta.

Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona