Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Zawiadomienie o XLVI sesji Rady Powiatu Drawskiego
08-06-2018

Zawiadomienie o XLVI sesji Rady Powiatu Drawskiego

Data wydarzenia: 08-06-2018

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 995 ) zwołuję XLVI sesję Rady Powiatu Drawskiego. Sesja Rady Powiatu Drawskiego odbędzie się w dniu 15 czerwca 2018 roku (piątek) o godz. 9:00 w sali narad w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim przy Pl. E. Orzeszkowej 3.

Porządek obrad :
    1.         Otwarcie sesji.
    2.         Ustalenie porządku obrad.
    3.         Przyjęcie protokołu z XLV sesji Rady Powiatu Drawskiego z dnia 18 maja 2018 r.
    4.         Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami
– druk nr 2711.
    5.         Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.
    6.         Trybuna obywatelska.
    7.         Sprawozdania z działalności Komisji Rady Powiatu w okresie między sesjami.
    8.          Sprawozdanie z realizacji budżetu Powiatu Drawskiego za 2017 rok :
a)       sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania budżetu Powiatu Drawskiego za rok 2017;
b)       uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Drawskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Drawskiego za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego – druk nr 2632;
c)       sprawozdanie finansowe Powiatu Drawskiego sporządzone na dzień
31.12.2017 r.;
d)       opinia Komisji Budżetu, Gospodarki i Rozwoju na temat sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Drawskiego za
2017 r.;
e)       uchwała oraz wniosek Komisji Rewizyjnej do Rady Powiatu o udzielenie Zarządowi Powiatu absolutorium – druk nr 2613  i 2614;
f)        uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Drawskiego w sprawie absolutorium – druk nr 2697;
g)       stanowisko Klubów Radnych;
h)       dyskusja nad sprawozdaniem finansowym i sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Drawskiego za 2017 r.;
i)        podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Drawskiego za 2017 r. – druk nr 2696,
j)        podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Drawskiego za rok 2017 – druk nr 2694.
    9.         Sprawozdanie z realizacji Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2022 za rok 2017, w tym „Program Rozwoju Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2014 – 2020” – druk nr 2666.
10.         Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z rozpatrzonych petycji w roku 2017 :
a)       podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z rozpatrzonych petycji
w roku 2017 – druk nr 2695.     
11.         Podjęcie uchwał w sprawie :
a)       ustalenia wynagrodzenia Starosty Drawskiego – druk nr 2689;
b)       wyrażenia zgody na przekazania w formie darowizny na rzecz Gminy Ostrowice lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w częściach wspólnych budynku i gruntu, stanowiącego własność Powiatu Drawskiego – druk nr 2667;
c)       wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Drawskiego – druk nr 2686;
d)       wyrażenia zgody na przekazanie gminie Czaplinek nieruchomości stanowiących własność Powiatu Drawskiego – druk nr 2702;
e)       zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Drawski – druk nr 2606;
f)        utworzenia w Czaplinku filii Szkoły Podstawowej Specjalnej w Bobrowie
– druk nr 2690;
g)       utworzenia w Czaplinku filii Przedszkola Specjalnego w Drawsku Pomorskim – druk nr 2691;
h)       zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Drawskiego na lata 2018 – 2035 – druk nr 2699.
12.         Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
13.         Komunikaty i sprawy różne.
14.         Zakończenie sesji.
Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona