Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Podsumowanie roku 2017 w Powiecie Drawskim
18-06-2018

Podsumowanie roku 2017 w Powiecie Drawskim

Data wydarzenia: 18-06-2018

Z okazji sesji absolutoryjnej (15.06.2018 r.) przedstawiamy skrótowe podsumowanie działań administracji Powiatu Drawskiego w ubiegłym roku.

Już na jego początku Zarząd Powiatu podjął decyzję o dalszym rozwijaniu działalności Zespołu Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych w Bobrowie. Postanowiono o utworzeniu Warsztatu Terapii Zajęciowej w Czaplinku.
Historia powstania WTZ była niespotykanie krótka, ponieważ od pomysłu do jego realizacji minęło zaledwie kilka miesięcy. 9 sierpnia 2017 roku w siedzibie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Szczecinie podpisano umowę na utworzenie Warsztatów. Koszt przedsięwzięcia, łącznie z wyposażeniem, zamknął się w kwocie 768 700 zł, zaś uzyskana z PFRON dotacja wyniosła 490 000 zł. Zrealizowano przebudowę pomieszczeń, które służą rehabilitacji społecznej i zawodowej, zmierzającej do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności, tak aby osoby niepełnosprawne mogły prowadzić samodzielne i aktywne życie na miarę ich indywidualnych możliwości. W warsztatach znalazło się miejsce aż dla 35 osób. Tym samym zniknęła „biała plama” na mapie Województwa Zachodniopomorskiego – Powiat Drawski był ostatnim bez tego rodzaju placówki.

Pracownia WTZ w Czaplinku.

 

We wrześniu przecięto również wstęgę w nowej części przedszkola specjalnego w Czaplinku. W ciągu dwóch lat Powiat Drawski przeznaczył ponad pół miliona złotych na stworzenie miejsca nauki potrzebnego niepełnosprawnym maluchom oraz miejsc pracy dla kilkunastu wysoko wykwalifikowanych osób.
To kolejne przedsięwzięcia, które ożywiają opustoszały wcześniej budynek warsztatów kształcenia praktycznego w Czaplinku. Prócz odbywających się tam zajęć praktycznych uczniów, powiat uruchomił w tym miejscu punkt Bezpłatnych Porad Prawnych oraz punkt zamiejscowy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
 
Jedna z sal przedszkola w Czaplinku przy ul. Wałeckiej.
 
       W zakresie utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym prowadzono modernizację budynku. Wydatkowano na ten cel kwotę ok. 100 000 zł, głównie na remont pomieszczeń socjalnych i łazienek oraz dalszą wymianę posadzek.
W budynku internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Złocieńcu zrealizowano intensywne prace modernizacyjne, mające na celu podniesienie standardu pokoi. Wykonano tam indywidualne łazienki w większości pomieszczeń zajmowanych przez uczniów. Nakłady łączne przekroczyły kwotę 210 000 złotych. Na pierwszym piętrze budynku znajduje się internat i schronisko ZSP w Złocieńcu, natomiast na drugim - nowa placówka, tj. internat ZPET w Bobrowie, w którym odbywają się także zajęcia dydaktyczne dla wychowanków. W budynku szkolnym odrestaurowana została aula szkolna.
 
Pokój z łazienką w internacie ZSP Złocieniec (I piętro).
 
       Sala gimnastyczna przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drawsku Pomorskim przy ulicy Połczyńskiej uzyskała nową stolarkę okienną za kwotę ok. 50 000 zł, co przyczyni się do znacznego zmniejszenia zużycia ciepła i większego komfortu w okresie letnim. W tym zadaniu wykorzystano dotację celową w wysokości 18 000 zł uzyskaną z Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie.
 
 
Sala gimnastyczna w Drawsku Pomorskim już po wymianie okien.
 
Wykorzystując działanie 9.9 „Dostosowanie infrastruktury szkolnictwa zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy na obszarze Strefy Centralnej na terenie powiatu drawskiego”, powiat stworzył lub zmodernizował 4 pracownie uczniowskie do nauki zawodu. I tak, w Czaplinku w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym odtworzona została pracownia gastronomiczna na 4 stanowiska, w ZSP Kalisz Pomorski powstała nowa pracownia komputerowa, a w Drawsku Pomorskim zmodernizowano kolejne dwie pracownie, tzn. diagnostyczną i hotelarską. Łączny koszt robót budowlanych wyniósł 580 500 zł, z czego dofinasowanie ze środków unijnych wyniosło aż 85 %.
 
 

Nowopowstała pracownia komputerowa w Kaliszu Pomorskim.

 

       Na szczególną uwagę zasługuje fakt uzyskania przez Powiat Drawski z Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie największej w historii dotacji, przeznaczonej na jeden obiekt. To astronomiczna kwota 1 911 401,23 zł, co stanowi 85% wartości przedsięwzięcia wartego łącznie 2 248 707,33 zł. Dotacja przeznaczona jest na kompleksową modernizację w 2018 roku Domu Pomocy Społecznej w Darskowie.
 

Budynek DPS Darskowo przejdzie gruntowną modernizację.

 

W zakresie ochrony zabytków na podstawie Uchwały Rady Powiatu Drawskiego z dnia 19 maja 2017 r. udzielono dotacji celowych w wysokości 50.000,00 zł z przeznaczeniem na prace remontowe przy zabytkach położonych na obszarze powiatu drawskiego. Parafia Rzymskokatolicka pw. M.B. Królowej Polski w Kaliszu Pomorskim otrzymała kwotę 15 tys. zł na renowacjęplebani. Z kolei Parafia Rzymskokatolicka Wniebowzięcia NMP w Złocieńcuotrzymała 35 tys. zł na wykonanie dokumentacji konserwatorskiej w zakresie pokrycia dachowego oraz remontu elewacji kościołaParafialnego.
 
 
    Kościół w Złocieńcu.
 
W zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli Zarząd rozpatrzył i zaopiniował pozytywnie projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia dotacji celowych w roku 2017 z budżetu powiatu dla Ochotniczych Straży Pożarnych z krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na terenie powiatu drawskiego, zgodnie z którą 7 jednostek OSP otrzymało dotacje na łączną kwotę 15,1 tys. zł na zakup detektorów wielogazowych i wyposażenia dla jednostek.
Rozpatrzono też pozytywnie wniosek Wójta Wierzchowa o wsparcie finansowe na bieżący remont strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzchowie kwotą 15,0 tys. zł oraz wniosek Burmistrza Złocieńca o wsparcie finansowe częściowego pokrycia kosztów bieżącego remontu strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Złocieńcu kwotą 15,0 tys. zł.
 
 
W wierzchowskiej strażnicy konieczny był remont.
 
Udzielono również dofinansowania do prac remontowych Komendy PSP (10,0 tyś. zł), a także sfinansowano szkolenie dla członków OSP z krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego w zakresie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy Przedlekarskiej (Zarząd przyznał kwotę 12,6 tys. zł).
Zarząd pozytywnie rozpatrzył również wniosek Komendy Powiatowej Policji o dofinansowanie zakupu samochodu terenowego oznakowanego dla Komisariatu Policji w Czaplinku (przyznano 21,25 tyś. zł). W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców powiatu i w ramach propagowania noszenia kamizelek odblaskowych zorganizowano konkurs „Dzień z kamizelką", który został rozstrzygnięty w 2018 roku.
 
 
 
W Czaplinku jest bezpieczniej. Nowe auto z dofinansowaniem Powiatu Drawskiego już jeździ.
 
W zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego Powiat Drawski skupił się na wsparciu dla Drawskiego Centrum Specjalistycznego, czyli szpitala w Drawsku Pomorskim. Podejmowane tam inwestycje są możliwe m.in. dzięki rezygnacji przez powiat z dużej części czynszu dzierżawnego. Uchwały w sprawie czynszów podejmuje Rada Powiatu Drawskiego.
Środki te nie trafiają do kasy Starostwa, lecz pozostają w szpitalu. Efekty są widoczne dla pacjentów i dotyczą Przychodni specjalistycznej i oddziałów szpitala, w tym m.in. na oddziale Pediatrycznym, Neonatologicznym, Ginekologiczno – Położniczym, Wewnętrznym, Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Centralnej Sterylizatorni, Dziale Rehabilitacji. Obecnie zakończono przebudowę i modernizację Oddziału Chirurgicznego.
Ponadto, w ramach zabudowy części powierzchni korytarza na parterze Przychodni utworzono pomieszczenia Rejestracji, dzięki czemu DCS uzyskało dodatkowe pomieszczenia na gabinety lekarskie oraz poprawiło dostępność dla pacjentów do rejestracji na usługi medyczne. Przeprowadzono także gruntowny remont pomieszczenia na III piętrze w budynku szpitala, gdzie utworzono Kaplicę szpitalną.
Planowane są dalsze inwestycje, zaś ich powodzenie w dużym stopniu zależy od wsparcia udzielanego przez Powiat Drawski.
 
 
 Zmodernizowany Oddział  Pediatryczny.
 
W dziedzinie przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy przygotowano m.in. kolejną edycję Targów Pracy i Edukacji w Drawsku Pomorskim. Natomiast w ramach funkcjonowaniaDrawskiego Powiatowego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości (DPCWP), zrealizowano łącznie 16 szkoleń, spotkań, warsztatów, bądź dyżurów, w których uczestniczyło prawie 300 osób.
 
 
Jedno ze szkoleń zorganizowanych w ramach DPCWP.
 
Powiat Drawski jest liderem tzw. Kontraktu Samorządowego Strefa Centralna, realizowanego w ramach RPO Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Trwają dwa projekty, których głównym celem jest podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego. Działaniami objęto 6 szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, tj. ZSP Czaplinek, MOW Czaplinek, ZSP Drawsko Pomorskie, ZSP Kalisz Pomorski, ZSP Złocieniec oraz PCKZiU Drawsko Pomorskie z filią w Czaplinku.
Działania obejmują 400 uczniów, a wsparcie z RPO WZ 2014-2020 pomaga organizować staże i praktyki, zapewnia pomoc stypendialną, doradztwo zawodowe oraz kursy i szkolenia.
Łączna wartość wszystkich projektów to 52.709.463,01zł, a przyznane dofinansowanie
w ramach RPO wynosi 35.158.365,59zł.
 
 

3 sierpnia 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim podpisano umowy przewidziane do realizacji w ramach Kontraktu Samorządowego Strefa Centralna.

 

            Prawdziwym bestselerem działań promocyjnych służących budowaniu marki regionu była realizacja Akcji Eksploracyjno - Historycznej „Jezioro Tajemnic”, która trwa już ponad 2 lata. W jej ramach zorganizowano dużą konferencję podsumowującą dotychczasowe działania, która odbyła się 11 lutego 2017 r. w Czaplinku. Natomiast w dniach 28 - 30 kwietnia w Siemczynie odbył się V Zlot Poszukiwaczy Skarbów „Kocioł Świdwiński- Jezioro Tajemnic”, zaś 8 lipca - I Piknik Naukowy w Czaplinku. W celu dalszego rozwijania i promowania akcji przeprowadzono konkurs na „Dziewczynę Jeziora Tajemnic". Wybrana osoba działała w ramach wolontariatu, podobnie jak setki innych. Odbyły się liczne sesje poszukiwawcze ściągające fanów sportów nurkowych i eksploracji z całej Polski. Akcja wzbudza żywe zainteresowanie mediów określających ją mianem najbardziej spektakularnej w kraju, zaś bezpłatne publikacje jakie się o niej ukazały, można liczyć w tysiącach.
 
 
 
Informacje o Akcji „Jezioro Tajemnic” ukazały się m.in. w głównych wydaniach programów telewizyjnych. To darmowa promocja o wartości milionów złotych.
 
W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi m.in. ogłoszano otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych dla organizacji działających w sferze pożytku publicznego. Sześć konkursów o łącznej wartości 153.000 zł dotyczyło wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; ochrony i promocji zdrowia; działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; promocji i organizacji wolontariatu; wspierania rodzin i systemu pieczy zastępczej. Natomiast na realizację zadań publicznych w trybie pozakonkursowym zaplanowano kwotę 27.000 zł. Dofinansowania na realizację zadań publicznych udzielono 60 organizacjom pozarządowym, w tym również 10 stowarzyszeniom, które złożyły wnioski w trybie pozakonkursowym.
Tradycyjnie w maju zorganizowano Dzień Otwarty Starostwa, który przyciągnął tłumy drawszczan i nie tylko.
 
 
Plac Elizy Orzeszkowej 3 w Dniu Otwartym
 
W dziedzinie ochrony środowiska i przyrody Zarząd przygotował m.in. projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie (negatywnego) stanowiska wobec lokalizacji fermy trzody chlewnej – „Megafermy” w gminie Czaplinek.
 
 
Sprzeciw wobec planów budowy megafermy w okolicy Czaplinka zjednoczył mieszkańców w proteście.
 
W trakcie posiedzeń Zarządu w 2017 roku podjęto szereg różnego rodzaju decyzji, w tym 166 uchwał, przygotowano 97 projektów uchwał Rady Powiatu, rozpatrzono 181 podań i wniosków w zakresie gospodarki mieniem powiatu, udzielenia dofinansowań, spraw gospodarczych i społecznych, przyjęto 56 sprawozdań, informacji i raportów z działalności jednostek organizacyjnych powiatu, powiatowych służb, inspekcji i straży, a także rozpatrzono 90 innych spraw.
Zarząd obradował w składzie: Stanisław Kuczyński (Starosta), Jacek Kozłowski (Wicestarosta), Janusz Garbacz (Etatowy Członek Zarządu) i Janina Jung (Członek Zarządu).
Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Koronawirus ważne informacje
Ikona wirus
Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport
Publiczny
Ikona