Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Zarząd z absolutorium
20-06-2018

Zarząd z absolutorium

Data wydarzenia: 20-06-2018

Zarząd Powiatu Drawskiego otrzymał skwitowanie za wykonanie ubiegłorocznego budżetu.

W dniu 15 czerwca 2018 roku odbyła się XLVI sesja Rady Powiatu Drawskiego. Sesję prowadził Stanisław Mikołajczyk, Przewodniczący Rady Powiatu Drawskiego. Po zaprezentowaniu przez Starostę Drawskiego Stanisława Kuczyńskiego informacji z pracy Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym, Rada rozpatrzyła sprawozdanie finansowe oraz z wykonania budżetu za 2017 r. Po zapoznaniu się z wszelkimi niezbędnymi dokumentami, a także pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej Rada udzieliła Zarządowi Powiatu Drawskiego  absolutorium.
Następnie Radni zapoznali się ze sprawozdaniem z realizacji Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014 – 2022 w tym „Programem Rozwoju Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2014 – 2020” – za ub. rok. Rada przyjęła także sprawozdania Komisji Rewizyjnej z rozpatrzonych petycji.
W związku z katastrofalną suszą na terenach gmin Powiatu Drawskiego, Rada jednogłośnie przyjęła interpelację skierowaną do Wojewody Zachodniopomorskiego w celu podjęcia działań pomocowych, które mogłyby doprowadzić do rozwiązania tej trudnej sytuacji. W tej samej sprawie do Wojewody Zachodniopomorskiego zwrócił się również Zarząd Powiatu Drawskiego.
Ponadto przyjęto uchwały w sprawie wyrażenia ustalenia wynagrodzenia Starosty Drawskiego, zgody na przekazania w formie darowizny na rzecz Gminy Ostrowice lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w częściach wspólnych budynku i gruntu, stanowiącego własność Powiatu Drawskiego, wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Drawskiego, wyrażenia zgody na przekazanie gminie Czaplinek nieruchomości stanowiących własność Powiatu Drawskiego, zmieniającą uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Drawski, utworzenia w Czaplinku filii Szkoły Podstawowej Specjalnej w Bobrowieorazfilii Przedszkola Specjalnego w Drawsku Pomorskim, a także  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Drawskiego na lata 2018 – 2035i zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na 2018 rok.
Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona