Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Zawiadomienie o  XLVII sesji Rady Powiatu Drawskiego
10-09-2018

Zawiadomienie o XLVII sesji Rady Powiatu Drawskiego

Data wydarzenia: 10-09-2018

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm. ) zwołuję XLVII sesję Rady Powiatu Drawskiego. Sesja Rady Powiatu Drawskiego odbędzie się w dniu 14 września 2018 roku (piątek) o godz. 9:00 w sali narad w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim przy Pl. E. Orzeszkowej 3.

Porządek obrad :
1. Otwarcie sesji.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XLVI sesji Rady Powiatu Drawskiego z dnia 15 czerwca 2018 r.
4.  Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami
– druk nr 2858.
5. Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.
6. Trybuna obywatelska.
7. Sprawozdania z działalności Komisji Rady Powiatu w okresie między sesjami.
8. Sprawozdanie z realizacji projektów Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych
druk nr 2851.
9. Sprawozdanie Zarządu z działalności Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej
w ZłocieńcuSp. z o.o. – druk nr 2820.
10. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2018 r. – druk nr 2836.
11. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli za I półrocze 2018 r.
druk nr  2812..   
12. Podjęcie uchwał w sprawie :
a) zmiany planu pracy Rady Powiatu Drawskiego – druk nr 2863;
b) zmiany Statutu Powiatu Drawskiego – druk nr 2843;
c) nadania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Drawskiego” – druk nr 2844;
d) nadania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Drawskiego” – druk nr 2845;
e) nadania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Drawskiego” - druk nr 2846;
f)  nadania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Drawskiego” - druk nr 2847;
g) rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Drawsku Pomorskim - druk nr 2811;
h) rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Drawsku Pomorskim – druk nr 2831;
i) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Drawski – druk nr 2806;
j) określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze powiatu drawskiego – druk nr 2762;
k) udzielenia dotacji celowych w roku 2018 z budżetu Powiatu dla ochotniczych straży pożarnych z krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego na  terenie powiatu drawskiego – druk nr 2783;
l) zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków PFRON na realizację zadań z rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych w 2018 roku – druk nr 2850;
m) zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok2018 – druk nr 2859.
13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
14. Komunikaty i sprawy różne.
15. Zakończenie sesji.
Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona