Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Po półroczu budżet z nadwyżką
21-09-2018

Po półroczu budżet z nadwyżką

Data wydarzenia: 21-09-2018

W dniu 14 września 2018 roku odbyła się XLVII sesja Rady Powiatu Drawskiego. Sesję prowadził Stanisław Mikołajczyk – Przewodniczący Rady Powiatu Drawskiego.

Podczas sesji Radni zapoznali się ze sprawozdaniem z działalności Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Złocieńcu Sp. z o.o. oraz sprawozdaniem z realizacji projektów Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych.

             Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2018 r. przedstawiła Radnym Irena Osoś – Skarbnik Powiatu. Budżet Powiatu Drawskiego za pierwsze półrocze 2018 roku w wyniku wykonania dochodów w wysokości 40.749.298,13 i wydatków w wysokości 37.928.836,27, zamyka się nadwyżką budżetową w wysokości 2.820.461,86.

Radni wysłuchali sprawozdania Elżbiety Motyl – Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej, z przeprowadzonych kontroli w I półroczu 2018 r. Komisja Rewizyjna zgodnie z planem pracy w I półroczu 2018 r. przeprowadziła jedną kontrolę w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Drawsku Pom. 

Po przedstawieniu przez Starostę Drawskiego Stanisława Kuczyńskiego informacji z pracy Zarządu Powiatu, Rada Podjęła uchwały w sprawie zmiany planu pracy Rady Powiatu Drawskiego, nadania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Drawskiego”,rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Drawsku Pomorskim, zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Drawski, określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze powiatu drawskiego, udzielenia dotacji celowych w roku 2018 z budżetu Powiatu dla ochotniczych straży pożarnych z krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego na  terenie powiatu drawskiego, zmieniającą uchwałę w sprawie podziału środków PFRON na realizację zadań z rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych w 2018 roku, a takżezmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok2018.

Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona