Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Z A W I A D O M I E N I E o XLVIII sesji Rady Powiatu Drawskiego
28-09-2018

Z A W I A D O M I E N I E o XLVIII sesji Rady Powiatu Drawskiego

Data wydarzenia: 28-09-2018

Sesja Rady Powiatu Drawskiego odbędzie się w dniu 05 października 2018 roku (piątek) o godz. 9:00 w sali narad w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim przy Pl. E. Orzeszkowej 3.

Porządek obrad:
    1. Otwarcie sesji.
    2. Ustalenie porządku obrad.
    3. Przyjęcie protokołu  z XLVIII sesji Rady Powiatu Drawskiego z dnia  14.09.2018 r.
    4. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami
– druk nr 2917.
    5. Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.
    6. Trybuna obywatelska.
    7. Sprawozdania z działalności Komisji Rady Powiatu w okresie między sesjami.
   8. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych na terenie powiatu drawskiego w roku szkolnym 2017/2018 – druk nr 2901.
    9.  Informacja z działań w zakresie „Bezpieczne wakacje 2018” na obszarze powiatu
drawskiego – druk nr 2914.
  10. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych dokonanych przez :
       a)  Starostę – druk nr 2887;
       b)  Przewodniczącego Rady – druk nr 2915.
  11. Podjęcie uchwał w sprawie:
       a)  zmiany Statutu Powiatu Drawskiego –  druk nr 2843;
       b)  rozpatrzenia skargi na Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
            w Drawsku Pomorskim –  druk nr 2894;
  c) uchwalenia rocznego Programu współpracy Powiatu Drawskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 – druk nr 2860;
       d)  zmieniająca uchwałę w sprawie lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Drawskiego –  druk nr 2848;
       e)  zmiany nazwy Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w Drawsku Pomorskim i nadania statutu Placówce Opiekuńczo –Wychowawczej w Drawsku Pomorskim –  druk nr 2897;
        f)  wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy dzierżawy – druk nr 2895;
        g)  zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków PFRON na realizację zadań z rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych w 2018 roku – druk nr 2920;
        h)  zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2018 - druk nr 2899;
        i)   zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Drawskiego na lata 2018-2035
druk nr 2900.
   12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
   13. Komunikaty i sprawy różne.
 
      Zakończenie sesji.
Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona