Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

 Zawiadomienie o  VII sesji Rady Powiatu Drawskiego
15-03-2019

Zawiadomienie o VII sesji Rady Powiatu Drawskiego

Data wydarzenia: 15-03-2019

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz.. 995 z późn. zm.) zwołuję VII sesję Rady Powiatu Drawskiego. Sesja Rady Powiatu Drawskiego odbędzie się w dniu 22 marca 2019 roku (piątek) o godz. 9:00 w sali narad w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim przy Pl. E. Orzeszkowej 3.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Powiatu odbytej w dniu 22.02.2019 r.
4. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami– druk nr 228.
5. Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.
6. Trybuna obywatelska.
7. Sprawozdania z działalności Komisji Rady Powiatu w okresie między sesjami.
8. Informacja o stanie sanitarno - epizootycznym na terenie powiatu drawskiego za rok 2018 – druk nr 193.
9. Ocena stanu sanitarnego Powiatu Drawskiego za rok 2018 – druk nr 192.
10. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pom. o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej w 2018 r. oraz wnioski Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej służące poprawie funkcjonowania krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego (KSRG) na obszarze powiatu drawskiego, sporządzone na podstawie analizy zagrożeń oraz analizy zabezpieczenia operacyjnego powiatu drawskiego, przekazane do wójtów i burmistrzów oraz staroście powiatu, w celu podjęcia działań zmierzających do poprawy funkcjonowania ksrg – druk nr 195 i 196.
11. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu drawskiego w roku 2018 – druk nr 194.
12. Informacja z realizacji zadań wynikających z „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na obszarze powiatu drawskiego na lata 2018 – 2022” w roku 2018 – druk nr 197.
13. Sprawozdanie Spółki Szpitale Polskie S.A. z działalności statutowej i finansowej Drawskiego Centrum Specjalistycznego za rok 2018 – druk nr 211.
14. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej za rok 2018 – druk nr 202.
15. Sprawozdanie z działalności Zarządu Dróg Powiatowych  w Drawsku Pom. za rok 2018 oraz plan zamierzeń na 2019 r.  – druk nr 182 i 183.
16. Podjęcie uchwał w sprawie :
a) przyjęcia stanowiska Komisji Skarg, Wniosków i Petycji dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zakazu używania silników spalinowych na jeziorze Rydzewo – druk nr 204 i 203;
b) rozpatrzenia skargi na działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Drawsku Pomorskim – druk nr 205;
c) wykonywania inicjatywy uchwałodawczej przez mieszkańców Powiatu Drawskiego – druk nr 206;
d)podziału środków PFRON na realizację zadań z rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych w 2019 roku – druk nr 209;
e) zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Przedszkola Specjalnego w Drawsku Pomorskim – druk nr 198;
f) utworzenia spółki – druk nr 231;
g) utworzenia Samorządowej Jednostki Organizacyjnej Centrum Usług Wspólnych Powiatu Drawskiego w Drawsku Pom. – druk nr 224;
h) zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2019 – druk nr 200;
i) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia  Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Drawskiego na lata 2019 2035 – druk nr 201;
j) wyrażenia zgody na objęcie udziałów w Przedsiębiorstwie Komunikacji Samochodowej Złocieniec spółka z o.o. – druk nr 225.
17.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
18.  Komunikaty i sprawy różne. 
19.  Zakończenie sesji.   
                                                                                                                                                                        
                                                                      Przewodnicząca Rady
                                                                               Urszula Ptak
 
Uprzejmie informuję, że na podstawie art. 15 ust. 1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 995 ze zm.) obrady sesji Rady Powiatu Drawskiego będą transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagranie obrad będzie udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Drawskiego oraz na stronie internetowej powiatu: www.powiatdrawki.pl.
 
Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona